کیسه تزریق خون

کنترل خون برای تزریق

کنترل دقيق تزريق خون :   در  هر بار تزريق خون ؛ مراقبت هاي پرستاري از زمان اقدام به نمونه گيري آغاز مي شود و نمونه گيري نيز مانند ساير مراحل اهميت خاص خود را دارد. دو خطر عمده در اين مرحله، يکي عدم شناسايي صحيح بيماروديگري عدم شناسايي صحيح  لوله هاي حاوي نمونه و برگ درخواست خون است. درج مشخصات کامل بيمار روي لوله حاوي نمونه الزامي است ومشخصات روي لوله با مشخصات روي برگ درخواست کراس مچ بايد يکسان باشد. نمونه گيري خون از بيمار و برچسب گذاري بر روي لوله بايد در يک زمان ، بلافاصله و در يک بيمار انجام شود.
فواصل نمونه گيري :  اگر بيماري اخيراً خون دريافت کرده است ( بيش از 72 ساعت ) و نياز به تزريق مجدد دارد ، بايد يک نمونه تازه براي تکرار آزمايش آنتي بادي گرفته شود.زيراکه ممکن است آنتي بادي هاي جديد ساخته شده باشد و يا آنتي بادي هاي ضعيف گلبول قرمز تقويت شده باشد .
برگ در خواست ( فرم کراس مچ ) بايد همراه نمونه خون ارسال شود .درج مشخصات زير در برگ در خواست الزامي است :

–    مشخصات کامل بيمار ( نام و نام خانوادگي- تاريخ تولد – جنس – شماره پرونده )
–    بخشي که بيمار در آن بستري است ( و يا به آنجا انتقال خواهد شد )
–    نوع و تعداد خون و فراورده هاي مورد نياز – تاريخ و زمان مصرف خون
–    سابقه تزريق خون ( مطلع شدن از سابقه تزريق خون مي تواند به بانک خون در انجام صحيح کراس مچ کمک کند )
–    تشخيص بيماري
–    علت درخواست خون ( اگر به منظور ذخيره خون قبل از جراحي است ، نوع عمل ذکر شود )

شناسايي صحيح بيمار : تعداد زيادي از عوارض ناشي از اشتباه در تزريق خون و فراورده هاي خون است و شناسايي صحيح بيمار در پيشگيري از اين عوارض اهميت بسزايي دارد ، زيراکه ممکن است بيمار ديگري با همان اسم يا اسم مشابه در بخش يا بخش ديگر وجود داشته باشد و يا  ممکن است خون براي هر دو بيمار درخواست شده باشد. عدم دقت کافي در وارسي خون دريافت شده از بانک خون ممکن است باعث اشتباه شود . در اين رابطه ضروري است مشخصات برچسب روي کيسه خون با مشخصات مچ بند بيمار  مطابقت داده شود تا از يکسان بودن آن اطمينان حاصل گردد .  در بيماراني که هوشيار نيستند و يا قادر به تکلم نمي باشند بايد فقط از اطلاعات موجود روي مچ بند استفاده کرد بنابراين دقت کارکنان در درج اطلاعات روي مچ بند بسيار مهم است.
نظارت و مراقبت از بيماري که تحت تزريق خون است :
–    بيماري که خون دريافت مي کند بايد در معرض ديد قرار داشته باشد و بتوان او را بخوبي تحت نظر داشت .
–     بيماران را بايد در مورد عوارض احتمالي تزريق خون آگاه کرد .
–    دکمه زنگ بايد نزديک بيمار باشد .
–    بيماران غير هوشيار بايد بطور دائم و منظم تحت نظر باشند.
تزريق خون در خارج از شيفت روزانه : به طور کلي بهتر است در شيفت شب تزريق خون انجام نشود زيراکه احتمال بروز اشتباه و اختلال در نظارت و مراقبت از بيمار بيشتر است. در صورتي که تزريق خون در شب ضرورت قطعي دارد حتماً بايد نهايت دقت و مراقبت اعمال شود.
زمان نگاهداري خون در بخش :    وقتي که خون از بانک خون به بخش آورده شد تا زمان تزريق بايد در دماي مناسب نگاهداري شود. اگرکيسه خون به مدت بيش از 30 دقيقه خارج از يخچال قرار گرفته باشد مجدداً قابل مصرف نخواهد بود. در صورتي که از مدت زمان نگاهداري درخارج از يخچال اطلاع کافي نداريم بايد به بانک خون اطلاع داده شود.