کنترل کیفی در آزمایشهای pt , ptt

کنترل کیفی

 1- کنترل کیفی داخلی هر روز انجام شود

Shift,trend,out of contol 2- توسط فرد با تجربه تفسیر شود

 3- نگهداری دستگاه و کیت مطابق بروشور سازنده

 

 6- شماره ساخت و تاریخ انقضا و تاریخی که معرف باز شده را ثبت نمود طوریکه برای هر تست قابل ردیابی باشد

7- در هر ران کاری کنترل نرمال و غیر نرمال گذاشته شود( غیر نرمال به تغییرات حساستر است)

8- در شروع هر شیفت کاری و در آزمایشگاههای شلوغ هر 40 تست

 9- در صورتیکه کنترل آب شده نمیتوان آن را فریز و دوباره استفاده کرد مگر به توصیه سازنده

برای رسم منحنی

 1- طی9  ران و طی 3 روز کنترل را قرائت و میانگین گرفته شود

قبلی استفاده شود SD 2-

محاسبه شودSD 3- هر ماه

4- هر چند وقت یکبار میانگین را با داده های جدید محاسبه کرد

ملاحظات :

شود Prewarm *  پلاسما نباید بیشتر از 10 دقیقه در 37 درجه

 * کلرید کلسیم گرم شده در پایان روز دور ریخته شود و دوباره استفاده نشود

 * آب مقطر گرید 1 برای معرف استفاده شود

زمان تماس معرف و پلاسما مهم است APTT * در مورد

شود Prewarm *  لوله شیشه ای باشد و در 37 درجه

 * ترومبوپلاستین نباید بسیشتر از یک ساعت در گرما بماند

 * حرکت لوله برای قرائت به شکل سه تکان 90 درجه ای در هر 5 ثانیه باشد

 * آزمایش هر بیمار دوپلیکیت گذاشته شود

 * تفاوت آنها نباید از 10% میانگینشان بیشتر باشد در غیر اینصورت خطای تصادفی است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.