کنترل کیفی نوار ادرار و معرف مایر

کنترل کیفی نوار ادرار  و معرف مایر
۱-کنترل کیفی نوار ادرار:
نوار ادرار بصورت روزانه توسط کنترل کیفی تجاری(در حال حاضر بهار افشان) انجام می گیرد. که بعد از به دما  رسا ندن ویال آن و اضافه کردن ۱۰ سی سی آب مقطر استریل خوب مخلوط کرده و مورد استفاده قرار می دهیم.بعد از ریختن مقداری از این محلول کنترل آماده جواب نوار قرائت شده و در برگه کنترل کیفی نوار ادرار یادداشت می شود. جوابها بصورت روزانه آنالیز می گردد و اگر خارج از رنج کنترل بود دوباره با یک کنترل جدید تکرار می شود و اگر جواب قبلی تائید شد آن نوار ایراد دارد و با نوار دیگر این آزمایش تکرار می شود.اگر بازهم این مشکل وجود داشت این سری نوار خراب است و با ید نوار دیگر تهیه شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.