کومبس غیر مستقیم

ازمایش کومبس غیر مستقیم در مواردی به کارمیرود که هدف تعیین وجود انتی بادی ها ی اختصاصی را کامل در سرم بر علیه شاخص های آنتی ژنیک سطح گلبول قرمز RH می باشد .

کاربرد : از این آزمایش برای تعیین :

 • حساسیت مادران RH در برابر آنتیژن RH و حضور آنتی بادی های اختصاصی علیه آنتی ژن RH و سرمشان استفاده می شود.
 • وجود اتو آنتی بادی های ضد گلبول قرمز در سرم بیماران مبتلا به کم خونی های همولیتیک اتوایمنی
 • واکنش های ناجور از انتقال خون

 

در روش کمبس غیر مستقیم نیزغالبا آنتی بادی ها از کلاس IgG در سرم مورد جستجو قرار میگرند و چون این کلاس ایمنوگلبولینی آگلوتینین قوی نیست لذا در این تست نیز لازم است که از مصرف کمبس مورد استفاده قرار داده شود .

مواد وسائل مورد نیاز

 • سرم فرد مورد آزمایش (مادر حامله RH منفی )
 • سرم کمبس آنتی گاما گلبولین انسانی
 • سرم فیزیولوژی
 • آلبومین گاوی 30 در صد
 • سلولهای کنترل حساس شده مانند ازمایش کمبس مستقیم
 • سرم کنترل منفی
 • گلبولهای قرمز گروه خونی مورد نظر که سرم فرد مورد ازمایش احتمالا آنتی ژن ضد آن می باشد
 • بن ماری یا گرم خانه 37 در جه
 • سانتریفیوژ
 • لوله آزمایش سرولوژی
 • پیپت پاستور
 • چراغ مطالعه

 

روش انجام آزمایش

 • ابتدا سوسپانسیون5-2 در صد گلبوبهای قرمز شسته شده در سرم فیزیولوژی را از گلبولهای قرمز مورد نظر تهیه نمایید گلبولهای قرمز باید دارای انتی ژنهای گروه خونی که سرم فرد مورد آزمایش احتمالا انتی بادی ضد آن رادارد باشد در مورد تعیین آنتی بادی های ضد RH عمدتا از گلبولهای قرمز O+ استفاده می شود .
 • اضافه نمودن یک یا دوقطره سوسپانسیون 5 در صد تهیه شده به یک لوله همولیز تمیز خشک
 • اضافه نمودن یک یا دوقطره از سرم فرد مورد آزمایش به گلبولها و مخلوط نمودن محتویات لوله ها
 • لوله هارا به مدت 30 دقیقه در بن ماری یا یک ساعت در گرماخانه 37 درجه سانتی گراد قرار دهید و این مرحله را حاک شدن گلبولهای قرمز گویند
 • گلبولهای قرمز حاک شده را سه بار با سرم فیزیولوژی بشویید .
 • پس از آخرین لوله آزمایش را بر گردانید تا تمام سرم فیزیولوژی خارج شده و آخرین قطره را نیز با دستمال کاغذی خارج کنید .
 • سپس یک یا دو قطره آنتی گاما گلبولین انسان به گلبولها اضافه کرده و به خوبی لوله آزمایش را تکان دهید تا گلبول در سرم پراکنده شود .
 • لوله را به مدت یک دقیقه در 1000 دور سانتریفیوژ نمایید و نتیجه را با چشم د ر صورت لزوم با میکروسکوپ ببینید

 

تغییر نتایج

ایجاد آگلوتیناسیون در تست غیر مستقیم دلیل حضور آنتی بادی های اختصاصی ضد آنتی ژن های سطح گلبول قرمز عمدتا آنتی ژن های مربوط به سیستم RH در سرم فرد مورد آزمایش می باشد و برای اندازه گیری میزان این آنتی بادی ها می توان تیتراسیون نمود در این حالت می توان با رقت های مختلف سرم فرد مورد ازمایش آزمایش کومبس غیر مستقیم را انجام داد

غالبا به مادران RH منفی که با پدران RH مثبت ازدواج نموده اند توصیه میشود ککه در طول بارداری حتی بارداری اول تستس کومبس غیر مستقیم انجام شود این تست خصوصا در سه ماهه آخر بارداری لازم است که به طور مرتب حداقل هر یک ماه یک بار انجام شود تا در صورت حاک شدن از آنتی بادی سازی ها در افزایش تیتر آن اطلاعات لازم به دست آید و در صورت لزوم اقدامات ضروری انجام پذیرد .

آزمایش تیتراسیون کومبس غیر مستقیم

روش کار:

 • ابتدا به طور سریال سرم فرد مورد آزمایش را با رقت های 2/1 – 4/1 – 8/1 – الی 256/1 در هشت لوله رقیق نمایید.
 • مقدار 5 میلی لیتر ار هر رقت سرم ، سرم فرد مورد آزمایش را به 8 لوله دیگر ککه شماره گذاری گردیده انتقال دهید .
 • هر لوله مقدار 5% میلی لیتر از گلبولهای قرمز شسته که دقیقا به صورت سوسپانسیون 5%در سرم فیزیولوژی تهیه شده بریزید این گلبولها باید دارای آنتی ژنی باشند که احتمالا سرم بیمار دارای آنتی بادی ضد آن باشد .
 • لوله ها را تکان داده و در بن ماری 37 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه بگذارید .
 • گلبولها را با مقدار زیاد در سرم فیزیولوژی 3تا 4 بار در سانتریفیوژ بشویید .
 • پس از اخرین سانتریفیوژ لوله ها را یکی یکی بر گردانید تا تمام سرم فیزیولوژی خالی شود و آخرین قطره را روی دستمال کاغذی خارج نمایید .
 • به هر لوله آزمایش مقدار 1 % میلی لیتر آنتی گلبولین انسان معرف کومبس اضافه کرده و لوله ها را تکان دهید و سپس لوله ها را در محیط آزمایشگاه به مدت 30 دقیقه بگذارید .
 • لوله هارا به مدت کوتاهی سانتریفیوژکرده و آگلوتیناسیون یا عدم آن را در زیر نور چراغ بررسی کنید .
 • آخرین رقتی که از سرم فرد مورد آزمایش که باعث آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز شده است تیتر آنتی بادی های مورد نظر را مشخص می کند و در کورد تعیین تیتر آنتی بادی های ضد RH در خون مادر هر گاه این تیتر از 128/1 فراتر بود خطرناک تلقی می گردد و معمولا کار به سزارین خواهد کشید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.