گرم بافتی(براون و برن ، براون – هاپس )(Brown & brenn)(Brown- Hopps)

1

اکتینومیسس ها و گونه های نوکاریا به خوبی رنگ می گیرند.
میکروارگانیسم به رنگ آبی مایل به یساه در زمینه زرد رنگ دیده می شود.
جهت تشخیص بوتریومایکوزیس به کار می رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.