گزارشکار آزمایش اندازه گیری انرژی اکتیواسیون

تئوری آزمایش :

انرژی اکتیواسیون یکی از پارامترهای در انجام واکنش های شیمیایی است.

اثر دما بر ثابت سرعت واکنش به صورت زیر خواهد بود :

اگر از طرفین رابطه فوق Ln بگیریم ، رابطه به صورت زیر ساده می شود

در دو دمای مختلف مقدار K به صورت زیر خواهد بود :

از تفاضل دو رابطه بالا داریم

موضوع آزمایش :اندازه گیری انرژی اکتیواسیون

شرح آزمایش :

ابتدا محلول استات اتیل و محلول سود بسازید.

متن کامل در زیر:

قیمت ۱۰۰۰ تومان

دانلود

نظرات بسته شده است.