گزارشکار برخورد جت آب به اجسام

هدف آزمایش : مشاهده و محاسبه نیروی ناشی از برخورد جت آب به اجسام

تئوری آزمایش :

در این قسمت می خواهیم وضعیت جت آب بعد از خروج از لوله را مورد بررسی قرار دهیم و به محاسبه نیروهای ناشی از برخورد جت آب به انواع صفحات بپردازیم.

به پره برخوردکرده Uo و سرعت Qwاگر به شکل روبرو دقت کنیم می بینیم جت آبی با دبی وزنی

تغییر جهت می دهد. لازم به ذکر است دبی وزنی از حاصل ضرب دبی حجمی در وزنو به اندازه

مخصوص سیال به دست می آید.

حال اگر رجوعی به مکانیک سیالات داشته باشیم و از قواعد حجم کنترل به قسمت اندازه حرکت سیال خروجی و ورودی نگاهی داشته باشیم ، داریم :

x= مجموع نیروهای وارده در جهت xمجموع تغییر اندازه حرکت در امتداد

(۱)

در این آزمایش به برخورد جت آب به پره ها می پردازیم.

۱- برخورد جت آب به پره مسطح :

اگر جریان جت آبی در جهت عمود بر صفحه مسطح به آن برخورد کند خواهیم داشت :

ادامه در لینک زیر:

قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید