گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک به روش الک

آزمایش دانه بندی خاک به روش الک,نمودار دانه بندی خاک,نمودار لگاریتمی دانه بندی خاک,منحنی دانه بندی شن و ماسه,دانه بندی مصالح,آزمایش دانه بندی خاک به روش هیدرومتری,روش رسم منحنی دانه بندی خاک,قطر الک های دانه بندی

نام آزمایش: دانه بندی خاک

هدف از آزمایش:

هدف از انجام آزمایش دانه بندی، جداسازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است که هر بخش به صورت درصدی از کل نمونه و تعین شاخص های     Cu    و       Cc    وتعین نوع  خاک و کاربرد آن بیان می شود.

وسایل آزمایش :

سری الکهای استاندارد+ترازو با دقت ۰٫۱ گرم و۱گرم+ نمونه خاکبه وزن حداقل kg2 +گرمخانه  برس ولوازم  جانبی

تئوری مسأله:

  1. خواص نشانه ای خاکها

خواص نشانه ای به دو گروه کلی خواص دانه ای خاکها و خواص مجموعه ای خاکها تقسیم می شود. خواص دانه ای خاک، خواص تک تک دانه هایی که خاک از آن تشکیل یافته است، بدن در نظر گرفتن ترتیب قرار گیری این دانه ها می باشد، اما خواص مجموعه ای خاک به ساختمان و طرز قرار گرفتن دانه ها بستگی دارد و تاثیر بیشتری بر رفتار مهندسی خاک دارد.

۲٫دانه بندی(خاصیت دانه ای خاک)

امروزه اهمیت پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاک به قدری است که این آزمایش(دانه بندی) در اکثر آزمایشگاهها به عنوان یک آزمایش ضروری انجام می شود.

دانه بندی به سه روش عمده انجام می شود:۱٫ الک(Analysis Seive)، ۲٫ هیدرومتری(Hydrometrer)، ۳٫ ترکیبی از هر دو.

در روش دانه بندی با الک، با استفاده از مجموعه ای از الکها و لرزاندن آنها، درصد وزنی دانه های مختلف خاک را به دست می آورند. این آزمایش بیشتر برای خاکهایی است که بیش از ۹۰% دانه هایشان بزرگتر از الک نمره ۲۰۰ باشد.

برای خاکهایی که بیش از ۹۰% ریزتر از الک نمره ۲۰۰ باشند آزمایش هیدرومتری انجام می گیرد، که اساس آن بر پایه قانون استوکس و کروی بودن دانه ها می باشد.

در مورد خاکهای مخلوط درشت دانه و ریزدانه، برای بخش درشت تر از الک ۲۰۰ ، آزمایش دانه بندی و برای ریزتر از آن، آزمایش هیدرومتری انجام می شود.

شرح آزمایش:

  1. قدم اصلی تعیین مقدار خاک لازم برای آزمایش است که این مقدار بستگی به درشت ترین ذره خاک دارد. اگر این قطر را بانمایش دهیم ووزن خاک لازم برای آزمایش باشد، در آن صورت رابطه که در آن به گرم و به میلیمتر می باشد.  در حقیقت قطر سوراخ ریزترین الکی است که بزرگترین ذره از آن عبور می کند؛ عموماً برای انتخاب مقدار خاک لازم برای آزمایش از جدول(۱) استفاده می شود.

جدول۱٫ مقادیر حداقل وزن لازم بر حسب بزرگترین قطر اسمی دانه ها.

 

در خاکهای ریز دانه، برای خاکهای ماسه ای ریز عموماً ۱۱۵ گرم و برای خاکهای سیلتی و رسی تقریباً ۶۵ گرم در نظر گرفته می شود.

  1. روش ASTM برای انجام این آزمایش

پس از انتخاب نمونه آزمایش آن را در درجه حرارت اتاق خشک کرده، روی الک ۲۰۰ (۰۷۵/۰ میلیمتر) سرند می نمائیم. در حین سرند نمودن، به نمونه آب می افزاییم و آن را شستشو می دهیم تا کلیه ….

 

ادامه متن و دانلود کامل فایل word همراه با نمودار و جداول و فرمول در لینک زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید