گزارش کار آزمایش میکروبی شیر

عنوان آزمایش میکروبی: آزمایش احیای متیلن بلو جهت تعیین سطح کیفیت بهداشتی شیر

برای اندازه گیری بار میکروبی روشهای مختلفی وجود دارد روشهایی مثل :

  1. روش مستقیم : Direct microscopic count
  2. روش اسپکترومنومتری
  3. روش احیاء رنگ
  4. روش کشت در محیط جامد .

ابتدا روش مستقیم :
در این روش ما یک میدان مشخصی را در زیر میکروسکوپ تعیین می کنیم که سطح آن کاملا برای ما تعیین شده است . بعد مقدار مشخص از ماده غذایی را که حتما بایستی به صورت محلول شفاف باشد بر روی آن سطح تعبیه شده بر روی لام گسترش می دهند و در زیر میکروسکوپ تعداد باکتریها را با چشم می شمارند .

مزایا : سریع می باشد . عیوب : دقیق نیست , خسته کننده است , گاها ذرات غذا به جای پیکره باکتری اشتباه گرفته می شود .

اسپکتروفتومتری ( جذب رنگی )
در این روش میزان بار میکروبی بر اساس کدورتی که در محیط ایجاد می کند تعیین می شود . چرا که هر چقدر تعداد باکتری زید باشد کدورت بیشتری ایجاد خواهد کرد . و در نتیجه نور بیشتری را به خودش خواهد گرفت و از این طریق می شود که یک برآورد کلی ولی نه دقیق از بار میکروبی بدست آورد .

مزایا : سریع است عیوب : باید ماده غذایی مایع و شفاف باشد , دقیق هم نیست .

روش احیاء رنگ

یک روش کیفی است یک تخمینی از بار میکروبی را به ما نشان می دهد . برای انجام این سری از آزمایشها از یک سری رنگها استفاده می شود که این رنگها تحت تاثیر فعالیت باکتریها احیا شده و تغییر رنگ می دهند . بر اساس اینکه زمان تغییر رنگ کی اتفاق می افتد می توانیم در مورد بار میکروبی قضاوت بکنیم . ( بار میکروبی بیشتر تغییر رنگ زودتر ) از این رنگها می شود به متیلن بلو و رزازورین اشاره کرد .
متیلن بلو —احیا شده —-لکو متیلن بلو
رزازورین — احیا شده —- رزارونین

کشت در محیط جامد  ( کشت سطحی – کشت عمقی )
این روش بر اساس تعیین رقت های مختلف است . از ماده غذایی و کشت آنها در محیط های جامد باکتریایی و نهایتا شمارش کلنی های رشد کرده . روش بسیار دقیق و مرجع حساب می شود و در تحقیقات از این روش استفاده می کنند .

بهداشت جمع آوری شیر:
برای تشخیص این امر به میزان باکتریهای درون شیر توجه میشود هر چقدر شیر آلودگی بیشتری داشته باشد باکتریهای آن فراوانترند. جهت  انجام این آزمایش از احیای متیلن بلو استفاده میشود.

به شیر متیلن بلو اضافه میکنیم سپس آن را در بن ماری در دمای ۳۷ درجه سا نتیگراد قرار میدهیم. تعداد زیاد باکتریها موجب تغییر رنگ متیلن بلو میشود. رنگ متیلن بلو آبی پررنگ است که در صورت احیا شدن به وسیله باکتریها بی رنگ میشود.

روش کار:
به کمک پیپت استریل مقدار ۹ میلی لیتر از نمونه شیر را به لوله های آزمایش در پیچدار استریل،
برای اندازه گیری بار میکروبی روشهای مختلفی وجود دارد روشهایی مثل :

  1. روش مستقیم : Direct microscopic count
  2. روش اسپکترومنومتری
  3. روش احیاء رنگ
  4. روش کشت در محیط جامد .

ابتدا روش مستقیم :
در این روش ما یک میدان مشخصی را در زیر میکروسکوپ تعیین می کنیم که سطح آن کاملا برای ما تعیین شده است . بعد مقدار مشخص از ماده غذایی را که حتما بایستی به صورت محلول شفاف باشد بر روی آن سطح تعبیه شده بر روی لام گسترش می دهند و در زیر میکروسکوپ تعداد باکتریها را با چشم می شمارند .

مزایا : سریع می باشد . عیوب : دقیق نیست , خسته کننده است , گاها ذرات غذا به جای پیکره باکتری اشتباه گرفته می شود .

اسپکتروفتومتری ( جذب رنگی )
در این روش میزان بار میکروبی بر اساس کدورتی که در محیط ایجاد می کند تعیین می شود . چرا که هر چقدر تعداد باکتری زید باشد کدورت بیشتری ایجاد خواهد کرد . و در نتیجه نور بیشتری را به خودش خواهد گرفت و از این طریق می شود که یک برآورد کلی ولی نه دقیق از بار میکروبی بدست آورد .

مزایا : سریع است عیوب : باید ماده غذایی مایع و شفاف باشد , دقیق هم نیست .

روش احیاء رنگ :
یک روش کیفی است یک تخمینی از بار میکروبی را به ما نشان می دهد . برای انجام این سری از آزمایشها از یک سری رنگها استفاده می شود که این رنگها تحت تاثیر فعالیت باکتریها احیا شده و تغییر رنگ می دهند . بر اساس اینکه زمان تغییر رنگ کی اتفاق می افتد می توانیم در مورد بار میکروبی قضاوت بکنیم . ( بار میکروبی بیشتر تغییر رنگ زودتر ) از این رنگها می شود به متیلن بلو و رزازورین اشاره کرد .

متیلن بلو —احیا شده —-لکو متیلن بلو
رزازورین — احیا شده —- رزارونین

کشت در محیط جامد : ( کشت سطحی – کشت عمقی )
این روش بر اساس تعیین رقت های مختلف است . از ماده غذایی و کشت آنها در محیط های جامد باکتریایی و نهایتا شمارش کلنی های رشد کرده . روش بسیار دقیق و مرجع حساب می شود و در تحقیقات از این روش استفاده می کنند .

بهداشت جمع آوری شیر
برای تشخیص این امر به میزان باکتریهای درون شیر توجه میشود هر چقدر شیر آلودگی بیشتری داشته باشد باکتریهای آن فراوانترند. جهت  انجام این آزمایش از احیای متیلن بلو استفاده میشود.

به شیر متیلن بلو اضافه میکنیم سپس آن را در بن ماری در دمای ۳۷ درجه سا نتیگراد قرار میدهیم. تعداد زیاد باکتریها موجب تغییر رنگ متیلن بلو میشود. رنگ متیلن بلو آبی پررنگ است که در صورت احیا شدن به وسیله باکتریها بی رنگ میشود.

روش کار
به کمک پیپت استریل مقدار ۹ میلی لیتر از نمونه شیر را به لوله های آزمایش در پیچدار استریل و …

ادامه در فایل word زیر :قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید