گزارشکار

گزارش کار اندازه گیری مقدار کربنات کلسیم به کمک کلسی‌ متر

موضوع آزمایش
کلسیمتری
هدف
اندازه گیری مقدار کربنات کلسیم (ca〖co〗_3) یک نمونه به کمک کلسی‌متر برنارد

مواد و وسایل مورد نیاز
1-0.2g کربنات کلسیم
2- ارلن مایر
3- 4cc اسیدکلریدریک 4 نرمال
4- لوله‌ی کوچک
5- گیره
6- کلسیمتر برنارد
7- 1g رسوب کوچکتر از 0.063mm
8- ترازوی دیجیتال
مقدمه
کلسیمتر برنارد از یک لوله‌ی مدرج تشکیل شده است که از یک طرف به یک منبع و از طرف دیگر به یک درپوش متصل شده است. داخل لوله از آب مقطر پر شده است، اما اصولا باید از یک محلول با نمک خاصی پر شده باشد.
با کمک کلسیمتر برنارد می‌توان مقدار کلسیم کربنات موجود در رسوبات را بدست آورد، به این صورت که با مخلوط کردن حجم مشخصی از اسید (کلسیم کربنات با اسید واکنش می‌دهد) با رسوب مورد نظر می توان مقدار گرم کلسیم کربنات را داخل رسوب را بدست آورد. در این روش پس از مخلوط شدن اسید با رسوب طبق فرمول زیر کلسیم کربنات که به صورت گازCO_(2 ) در لوله‌ی مدرج کلسیم برنارد حرکت می‌کند (با توجه به مساوی بودن ضرایب کلسیم کربنات و گاز می‌توان CO_2تغییر حجم ایجاد شده را ناشی از مصرف کامل کلسیم کربنات دانست).

ca〖co〗_3+2HCL→ca〖cl〗_2+H_2 O+CO_2

شرح کار در آزمایشگاه
این آزمایش شامل دو مرحله بود، که به ترتیب به شرح زیراند:
1.ابتدا مقدار 0.2g کربنات کلسیم خالص (ca〖co〗_3) را درون یک ارلن مایر ریختیم و سپس به مقدار 4cc اسیدکلریدریک (HCL) را درون یک لوله‌ی کوچک ریختیم و …
ادامه در فایل word زیر همراه با نمودار و …:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید