گزارش کار اندازه گیری پتانسیل بافت سیب زمینی با استفاده از رفراکتومتری

گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی,پتانسیل اسمزی چیست,اندازه گیری فشار اسمزی,اندازه گیری مقدار اب در گیاه,اندازه گیری پتانسیل اسمزی در سیب زمینی,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی پتانسیل اسمزی

اندازه گیری پتانسیل بافت سیب زمینی با استفاده از رفراکتومتری

هدف : اندازه گیری پتانسیل بافت سیب زمینی با استفاده از شکست سنجی (رفراکتومتری)

مقدمه:هنگامی که یک شعاع نورانی از یک محیط به محیط دیگر با دانسیته متفاوت بطور مرتب عبورمی کند، سرعت آن پس ازعبور از سطح تغییر خواهد کرد،این پدیده شکست (Refraction )نام دارد. اگر دانسیته نوری محیط دوم از محیط اول بیشتر باشد نور به خط عمود نزدیکتر می شود.زاویه بین شعاع تابش و خط عمود، زاویه تابش (i) و زاویه بین شعاع شکست و خط عمود زاویه شکست (r) نامیده می شود.رفراکتومتری عبارتست از تعیین ضریب شکست بوسیله دستگاه رفراکتومتر،ضریب شکست یک ماده (n) عبارتست از نسبت سرعت عبور نور در خلا (c ) به سرعت عبور نور از آن ماده (vi).

 

مواد و وسایل لازم :

محلول ساکارز در غلظت های ۰٫۱تا.۰۷،لوله آزمایش،جا لوله ،پنس،قطعه گیر،سیب زمینی.ترازوی دیجیتال، رفراکتومتری.

شرح آزمایش:

ابتدا میزان شکست نور هر یک از محلول ها را اندازه گیری می کنیم وآنها را ثبت می کنیم. سپس در لوله ها به یک مقدار از هر یک از محلول ها ریخته و درون هر کدام یه قطعه از سیب زمینی را قرار می دهیم به گونه ای که سیب زمینی در محلول غوطه ور شود.(سعی شود ….

ادامه متن گزارشکار در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید