گزارش کار اندازه گیری پتانسیل بافت از طریق وزنی

اندازه گیری پتانسیل آب به روش وزنی,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی,اندازه گیری فشار اسمزی,روش چارداکوف,پتانسیل اسمزی چیست,اندازه گیری مقدار اب در گیاه,آزمایش چارداکف,اندازه گیری پتانسیل اسمزی در پیاز

اندازه گیری پتانسیل بافت از طریق وزنی

مقدمه: اندازه گیری پتانسیل آب در سلولها و بافت های گیاهی یکی از مسائل دقیق و مهم در مطالعه ی روابط آب و گیاه است زیراعامل حرکت آب در خاک و حرکت آب از خاک به ریشه ی گیاهان و هم چنین حرکت آب در طول گیاه اختلاف پتانسیل آب می باشد.

که با تعیین آن می توان حدس زد آیا گیاه قادر به جذب آب از محیط ریشه خواهد بود یا خیر. بدین صورت که اگر پتانسیل آب درون بافت های گیاهی مثل ریشه کمتر از پتانسیل آب در محیط اطراف ریشه باشد، آب از این محیط به درون ریشه منتقل می شود و در نتیجه گیاه می تواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید .اما پتانسیل آب در گیاه از چندین بخش ناشی می شود که فشار تروگر(هیدرولیکی)و اسمزی دارای بیشترین تاثیر هستندو معمولا پتانسیل گیاه برابر با این دو در نظر گرفته می شود.

با کاهش پتانسیل آب در گیاه مقدار آب موجود در گیاه نیز کاهش می یابد و با افزایش پتانسیل آب در گیاه مقدار آب موجود در گیاه نیز افزایش می یابد از این رو با آگاهی از پتانسیل آب گیاه می توان مقدار آب موجود در گیاه را توصیف کرد و با تعیین پتانسیل آب در گیاه می توان به نیاز آبی گیاه پی برد. زیرا زمانی که پتانسیل در گیاه کمتر از صفر باشد نشان دهنده ی کمبود آب در گیاه است و از آن می توان به عنوان معیاری برای جذب آب و تعرق استفاده کرد از این رو به نظر می رسد روش استفاده از پتانسیل بهترین طریقه ی سنجش وضعیت آب در بافت های گیاهی باشد.

مواد و وسایل مورد نیاز:

سیب زمینی، قطعه گیر، لوله آزمایش ،جا لوله ای،محلول ساکارز در غلطت های ۰٫۱تا.۰٫۷ ،ترازوی دیجیتالی، پنس

شرح آزمایش:

ابتدا توسط قطعه گیر قطعاتی از سیب زمینی تهیه می کنیم (سعی شود هم اندازه باشند) و …

ادامه متن همراه با تفسیر نتایج در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید