گزارش کار اندازه گیری پروتئین تام به روش بیوره

گزارش کار اندازه گیری پروتئین توتال,اندازه گیری آلبومین خون,اندازه گیری پروتئین سرم به روش بیوره,گزارش کار اندازه گیری آلبومین,تعیین غلظت پروتئین,گزارش کار تست بیوره,مکانیسم تست بیوره

وسایل مورد نیاز برای آزمایشاندازه گیری گلوکز خون :
۱ –لوله آزمایش
۲ –معرف بیوره
۳ –محلول استاندارد
۴ –  سمپلر ۵۰ میکرولیتری
۵ – نمونه سرم
۶ –آب مقطر
۷ –بنماری
۸ –اسپکتروفوتومتر

اساس آزمایش:
روش های اندازه گیری پروتئین ها :

  • روش کجلدال یا کلدال : این روش بسیار قدیمی است اساس روش کجلدال این است که هر ۱۰۰ گرم پروتئین دارای ۱۶ گرم نیتروژن است ونسبت پروتئین به نیتروژن را  یا ۲۵   محاسبه کرده وبا اندازه گیری نیتروژن و ضرب کردن در عدد ۶٫۲۵ مقدار پروتئین را محاسبه می کنیم
  • روش برادفورد : در این روش ماده ای به نام کوماسی برلیان بلو G250 با پروتئین ها یک کمپلکس آبی رنگ تشکیل می دهد که درnm 595جذب دارد این روش بسیار دقیق است و میزان پروتئین تا ۲ میکرو گرم بر میلی لیتر را اندازه گیری می کند .
  • روش بیوره : اساس روش بیوره این است که یون مس دو ظرفیتی در محیط قلیایی با عامل آمین پیوندهای پپتیدی کمپلکس بنفش رنگ تشکیل می دهد و چون مولکول بیوره نیز همین کمپلکس بنفش را با مس دو ظرفیتیتشکیل می دهد این آزمایش بیوره نام دارد .

روش انجام آزمایش :
سه لوله آزمایش برداشتیم سپس روی لوله اول تست وروی لوله دوم استاندارد و روی لوله سوم بلانک نوشتیم سپس درون هر سه لوله دو میلی لیتر از معرف بیوره ریختیم و ….

ادامه و دانلود فایل word گزارش کار در لینک زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید