گزارشکار

گزارش کار زمین شناسی تعیین قطر دانه های سیلتی

موضوع آزمایش:
تعیین قطر دانه های سیلتی – رسی به روش پیپت کردن
وسایل مورد نیاز:
1. ترازو
2. بشر
3. دستگاه اتوکولار
4. استوانه (سیلندر)
5. هم زن شیشه‌ای
6. کاغذ و چسب
7. خط‌کش
8. پیپت
شرح آزمایش:
هفته‌ی بعد وقتی که وارد آزمایشگاه شدیم، پس از توضیحات استاد ابتدا آن مقدار آبی را cc 1000 که از استوانه تبخیر شده بود را به استوانه اضافه کردیم و با استاده از هم‌زن، رسوبات داخل سیلندر را هم زدیم. آن را به حجم رساندیم و دوباره به وسیله‌ی هم زن شیشه‌ای آن را هم زدیم و در حین هم زدن 8 بشر کوچک را برداشتیم و به کمک ماژیک شماره گذاری کردم، سپس با استفاده از ترازو هر کدام از آن‌ها را وزن کردیم (داخل جدول وزن هر بشر نوشته شده است). در همین حین که رسوبات را هم می‌زدیم به کمک خط‌کش بر روی سیلندر فاصله‌ cm10 را از سطح آب تعیین کردیم. پس از انجام این مراحل، با توجه به زمان‌های داخل جدول هر بار مقدار cc 10 از محلول داخل سیلندر را به کمک پیپت برداشته و به ترتیب شماره‌ی هر مرحله داخل بشرهای شماره گذاری شده واردکردیم.(پس از هر مرحله چون فاصله‌ی سطح تعیین شده از سطح محلول که cm10 بود پایین می‌آمد دوباره این فاصله را مشخص کردیم.)
8 بشر را داخل دستگاه اتوکلار قرار دادیم و درجه‌ی دما را بر روی 50 درجه سانتی گراد تنظیم کردیم؛ پس از 24 ساعت که آب داخل محلول تبخیر شد، دوباره بشرها را وزن کردیم و …

ادامه در فایل word زیر همراه با نمودار ها و جداول:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید