گلبول قرمز منجمد

گلبول قرمز منجمد

گلبول قرمز منجمد شده با اضافه کردن گلیسرول (یک عامل محافظت کننده سرما)به خونی که معمولا کمتر از 6 روز از اهدا آن نگذشته باشد ، تهیه می شوند .
سپس این واحددر سرمای 65- درجه سانتیگراد برای مدت زمان حداکثر10 سال منجمد می شود .وقتی واحد مذکورذوب می شود ، بوسیله مجموعه ای سالین–گلوکزشسته می شود تا گلیسرول آن حذف شود.سپس این واحد با سالین استریل مخلوط و ترکیب شده و دارای هماتوکریت 80-70 % میشود
موارد کاربرد

برای نگهداری طولانی مدت واحدهای گلبول قرمز دارای فنوتیپ کمیاب و گلبول های قرمز اتولوگ مفید می باشد.

واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﺧﺸﮏ و ﯾا روش بن ماری در آزمایشگاه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ 40-20 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارد. زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دردﻣﺎی 1 -6درﺟﻪ،در ﺻﻮرت ﺗﻬﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز، ﺑﯿﺸﺘﺮاز 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد واﺣﺪ ﻓﻮق در دﻣﺎی 1-6 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت14 روز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ.

موارد منع مصرف و احتیاط

گلبولهای قرمز منجمد دی گلیسرولیزه همان خطرات گلبولهای قرمز شسته شده را دارند.
خطر انتقال بیماریهای عفونی از جمله هپاتیت از طریق این فرآورده ها وجود دارد
میزان ونحوه تجویزتمامی واحدها باید از طریق فیلتر خونی تجویز شوند.

گلبولهای قرمز دی گلیسرولیزه به علت از بین رفتن گلبولهای قرمز طی مراحل آماده سازی ، حاوی حجم کمتری از گلبول قرمز هستند. پس بیمارانی که تحت درمان با این محصول قرار می گیرند، در درازمدت برای رسیدن به هماتوکریت مطلوب ، نیاز به تزریق واحدهای اضافی دارند.

حجم کیسه 250-200 سی سی بوده و قبل از تزریق نیاز به انجام کراس مچ میباشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *