گلمژه

گلمژه

گلمژه(برجستگی خارجی):گلمژه نوعی عفونت غدد زایس یا مول است که در لبه آزاد پلکها تخلیه می شود. در علم پزشکى گل مژه به دو نوع عفونى و غیرعفونى تقسیم مى شود. نوع غیرعفونى آن، تنها توده چربى متورم و قرمز رنگى است که بدون ایجاد درد یا ناراحتى در ناحیه خارجى پوست ظاهر شده و پس از چند روز به خودى خود درمان مى شود، اما در نوع عفونى پلک با ورم، درد و قرمزى همراه است. احساس سنگینى و درد، سوزش، خارش و خروج ترشحات چرکى از توده متورم، از علائم ابتلا به این بیمارى است. در مراحل پیشرفت بیمارى ، ایجاد ناراحتى و درد هنگام پلک زدن، خارش شدید در ناحیه داخلى چشم، حساس شدن چشم به نور و پیدایش لکه هاى زرد رنگ هنگام دید، از دیگر علائم ابتلا به گل مژه است. تارى دید از عوامل معمولى گل مژه نیست، اما اگر گل مژه نسبتاً بزرگ باشد با فشار روى قرنیه، مى تواند باعث ایجاد تارى دید شود.