گلومرولونفریت حاد (AGN)

علائم‌ بارزگلومرونفریت حاد شامل هماچوری همراه با سیلندر گلبول قرمز، گلبول‏های قرمز دیس مورفیک، پروتئینوری، نارسایی حاد کلیه، افزایش فشار خون و ادم می‌باشند. علل عمده AGN در جدول ذیل فهرست گردیده است:

عوامل عمده گلومرولونفریت حاد
بیماری‌های منتشرلوپوس اریتماتوز منتشر، کرایوگلبولینمی، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، نفریت ناشی از شانت، پلی‏آرتریت ندوزا، گرانولوماتوز وگنر، واسکولیت ناشی از ازدیاد حساسیت، پورپورای هنوخ- شوئن‏لاین، سندرم گودپاسچر، آبسه‏های احشایی
بیماری‌های کلیویگلومرونفریت حاد پس از عفونت استرپتوککی، گلومرونفریت پرولیفراتیو غشایی، نفروپاتی IgA، گلومرونفریت‌های پیشرونده ایدیوپاتیک سریع (بیماری آنتی GBM، بیماری immune Pauci، بیماری رسوب کمپلکس ایمنی در کلیه)

در بعضی از موارد نکات موجود در تاریخچه و معاینه فیزیکی بیمار ممکن است نشانگر اتیولوژی خاصی باشد. در این موارد باید تست‏های اختصاصی به ‏منظور تأیید تشخیص انجام گیرد. در موارد دیگر که اتیولوژی نامشخص است آزمایشات سرولوژیک زیر پیشنهاد می‏شود:

آزمایشات سرولوژیک پیشنهاد شده در بیماران مبتلا به گلومرونفریت حاد
سطوح کمپلمان (C3، C4 و CH50)آنتی‏بادی‏های ضد DNA
ANCA*کرایوگلبولین‏ها
سرولوژی هپاتیت Bسرولوژی هپاتیت C
کشت خون**آنتی‏بادی‏های ضد GBM
آنتی‏ استرپتولیزین (ASO)O
* مثبت شدن C-ANCA باید توجه را به گرانولوماتوز وگنر جلب نماید درحالی‏که مثبت شدن P-ANCA سندرم Churg-Strauss و Microscopic polyangirtis را مطرح می‌نماید.

** حضور آنتی‏بادی‏های ضد GBM باید توجه را به سندرم گودپاسچر و بیماری ضد GBM جلب نماید.

 

همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود اندازه‏گیری سطوح کمپلمان در این بیماران از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است

سطوح کمپلمان در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت حاد
سطوح پایین کمپلمانلوپوس اریتماتوز منتشر، کرایوگلبولینمی، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، نفریت ناشی از شانت، گلومرولونفریت حاد پس از عفونت استرپتوکوک، گلومرولونفریت پرولیفراتیو غشایی
سطوح طبیعی کمپلمانپلی‏آرتریت ندوزا، گرانولوماتوزوگنر، واسکولیت ناشی از ازدیاد حساسیت، پورپورای هنوخ-شوئن لاین، سندرم گودپاسچر، آبسه‏های احشایی، نفروپاتی IgA، گلومرولونفریت‌های پیشرونده ایدیوپاتیک سریع (بیماری آنتی GBM، بیماری immune Pauci، بیماری رسوب کمپلکس ایمنی در کلیه)