یرسینیا (تشخیص آزمایشگاهی،ویژگی و محیط افتراقی)

تشخیص آزمایشگاهی یرسینیا انتروکولیتیکا,یرسینیا پستیس,یرسینیا راکری,یرسینیا سودوتوبرکلوزیس,عامل طاعون,کمپیلوباکتر,انتروباکتریاسه

جنس یرسینیا باسیل های گرم منفی و بدون اسپور می باشند که در نمونه های ترشحات عفونی ( رنگ آمیزی به روش وایسون) به صورت باکتری دو قطبی به رنگ آبی پررنگ و مرکز آن به رنگ آبی روشن مشاهده می شود. که نمای شبیه سنجاق قفلی دارد.

مهم ترین گونه های این جنس شامل
یرسینیا پستیس
یرسینیا سودوتوبرکلوزیس
یرسینیا انتروکولیتیکا می باشد
این باکتری ها اکسیداز منفی ، بدون کپسول ، بدون اسپور ، بی هوازی اختیاری و کاتالاز مثبت هستند.
گونه های یرسینیا انتروکولیتیکا ، و یرسینیا سودوتوبرکلوزیس در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد متحرک هستند اما یرسینیا پستیس حرکت ندارد.

یرسینیا پستیس

عامل بیماری طاعون در انسان است که به سه شکل خیارکی ، ریوی و سپتی سمی دیده می شود.
نمونه های مورد آزمایش برای تشخیص طاعون شامل ترشحات غدد لنفاوی ، چرک، خون ، خلط ، اتوپسی از طحال ، کبد ، ریه و مغز استخوان است.

تشخیص آزمایشگاهی
یرسینیا پستیس در نمونه های مورد آزمایش در رنگ آمیزی گرم به صورت باسیل های گرم منفی و بدون اسپور ودر رنگ آمیزی وایسون به صورت باکتری دوقطبی به رنگ آبی پررنگ و مرکز آبی روشن مشاهده می شود که شبیه سنجاق قفلی بنظر میرسد.

کشت

این باکتری بی هوازی اختیاری است و درجه حرارت اپتیمم آن ۲۸ درجه سانتیگراد است.
در محیط های ساده آزمایشگاهی قادر به رشد میباشد اما برای جداسازی اولیه بهتر است خون یا سرم به محیط کشت اضافه شود.
این باکتری در محیط کشت آگار مغذی به آهستگی پرورش می یابد وای در محیط آگار خوندار رشد آن کمی سریعتر می باشد.

بر روی محیط کشت آگار تولید کلنی های کوچک ، بدون همولیز ، گرد و براق و با لبه نامنظم ایجاد می کند. در محیط مایع باکتری به صورت دانه های ریزی در ته لوله رشد میکند . در صورت تکان دادن لوله محیط مایع کدر نمیشود و اگر یک قطره روغن روی سطح محیط ریخته شود  باکتری ها به شکل ستون هایی شبیه استالاکتیک در زیر آن رشد میکنند.

خواص بیوشیمیایی :
یرسینیا کاتالاز مثبت است
تست های اکسیداز ، اندول و اوره در این باکتری منفی می باشد.
ژلاتین را ذوب میکند
توانایی تخمیر لاکتوز را ندارد
دارای تست MR مثبت است

تست حرکت باکتری
یرسینیا پستیس تحرک ندارد.

یرسینیا آنتروکولیتیکا
Yersinia . Enterocolitica
این باکتری باعث اسهال در کودکان کمتر از پنج سال و عفونت لنفادنیت مزانتریک در بالغین است.

نمونه های مورد آزمایش برای شناسایی این باکتری شامل مدفوع ، خون ، خلط ، ترشح حلق ، چرک می باشد.

یرسینیا آنتروکولیتیکا به صورت کوکو باسیل های گرم منفی است که در رنگ آمیزی به صورت دو قطبی رنگ میپذیرد.

یرسینیا آنتروکولیتیکا بی هوازی اختیاری است. روی محیط های معمولی به آسانی رشد میکند و در دمای ۲۸ درجه سانتیگراد متحرک است.

برای جداسازی می توان از محیط دزوکسی کولات سیترات و اندو و مک کانکی استفاده نمود.

کاتالاز مثبت و MR مثبت است. تست های اکسیداز و اندول  ، VP ، سیترات در آن منفی است و قادر به تخمیر گلوکز می باشد.

انواع یرسینیا در محیط حاوی همین (Hemin) رنگدانه قهوه ای تیره ایجاد میکنند.

خصوصیات بیوشیمیایی گونه های یرسینیا

تشخیص قطعی یرسینیا پستیس روش ایمنوفلئورسانس می باشد.

رشد استالاکتیت یرسینیا ( راست)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.