ﻃﻮﯾﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮔﺖ ﺩﻧﯿﺎ

ﻃﻮﯾﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮔﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺍﮐﺴﭙﻮ ۲۰۱۵ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﯿﻼﻥ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﺷﺼﺖ ﻧﺎﻧﻮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﻭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮔﺖ ۱۲۲ ﻣﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﺨﺘﻨﺪ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﯿﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ . ﺭﮐﻮﺭﺩ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﺭﮐﺖ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﮔﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ۱۱۱ ﻣﺘﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ

بزرگترین باگت دنیا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *