مختصری راجب به باکتریها

ld;v,f

 
نیسریا
مرفولوژی: کوکسی – گرم منفی – لوبیا شکل و دوتایی – غیر متحرک – بدون اسپور – فقط در انسان
کشت :هوازی – مرگ سریع در شرایط نامناسب – رشد خوب در اکسیژن و ۱۰-۵٪ CO2 – نیاز به محیط کشت حاوی آهن نشاسته کلسترول و آلبومین – محیط انتخابی تایر مارتین اصلاح شده (MTM) – کلونی محدب کروی شفاف خاکستری موکوئید
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت
—————————-
کورینه باکتریوم
مرفولوژی: باسیل‌ گرم مثبت چماقی شکل – بهترین روش رنگ‌آمیزی آلبرت ← باسیل‌ها سبز رنگ و گرانول‌های متاکروماتیک آبی مایل به سیاه – نمای شبیه حروف چینی – اغلب غیر بیماریزا و کومنسال در دهان، گلو، مجرای ادرار و واژن (دیفتروئیدها)
در گروه CNM (کورینه باکتریوم، نوکاردیا، مایکوباکتریوم) هستند به خاطر داشتن اسید میکولیک
کشت: بی‌هوازی اختیاری – محیط‌های انتخابی کورینه باکتریوم دیفتریه: ۱٫ محیط سرم منعقده لوفلر: کلونی‌های سفید مایل به خاکستری کوچک ۲٫ محیط تلوریت پتاسیم: کلونی‌های خاکستری تا سیاه در سه تیپ گراویس، میتیس، اینترمدیوس ۳٫ محیط تینسدال: برای متمایز کردن کورینه باکتریوم دیفتریه از بقیه دیفتروئیدها
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی
اکسیداسیون و تخمیر قند با تولید اسید و بدون گاز
تخمیر دکستروز و مالتوز – عدم تخمیر سوکروز و تری‌هالوز
تست اوره‌آز برای تمایز

لیستریا
مرفولوژی: انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم مثبت کوچک – فلاژله‌دار و متحرک – بدون اسپور – بدون کپسول – زنجیره ۵-۳ باسیل در اسمیر مستقیم – توزیع وسیع در طبیعت
کشت: هوازی تا بی‌هوازی اختیاری- °۳۷- رشد آهسته در ۴ درجه(اساس روش غنی سازی در سرما) – کلونی‌های کوچک سطح صاف و نیمه شفاف با حاشیه باریک از همولیز بتا – در نور مایل به رنگ سبز آبی
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت
اکسید گلوکز و تری‌هالوز-اوره و اندل منفی

میکوباکتریوم
مرفولوژی:باسیل‌های مستقیم با کمی خمیدگی – غیر متحرک – بدون کپسول – بدون اسپور – رنگ آمیزی Acid fast (مثل زیل.نلسون) ← قرمز در زمینه آبی – دیواره متفاوت از گرم منفی‌ها و گرم مثبت‌‌ها، شامل چربی زیاد، ساختمان اصلی پپتیدوگلیکان و آرابینوگالاکتان با اسید میکولیک‌های متصل به برخی از آن‌ها، لیپوپروتئین و گلیکوپروتئین بالا
کشت: هوازی اجباری – °۳۷ – رشد آهسته – محیط کشت انتخابی: لوین.اشتاین جانسون – محیط با پایه آگار – کلونی‌های کوچک زرد نخودی قوام خشک و ظاهر فلسی – پوست نازک در سطح محیط کشت مایع (مربوط به ترکیبات چربی سطح باکتری)
میکوباکتریوم بوویس: مستقیم‌تر، کوتاه‌تر و چاق‌تر از Tb و رنگ‌گیری یکنواخت – رشد آهسته با کلونی کوچک‌تر
میکوباکتریوم لپره: °۳۰ – عدم رشد در محیط آزمایشگاه – رشد در تزریق به پاشنه آرمادیلو – رشد آهسته‌تر
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت
تست نیاسین: تولید بیشتر نیاسین توسط توبرکلوزیس و زرد کردن نوار‌های تست
تست احیای نیتریت: بسیاری گونه‌ها احیای نیترات به نیتریت – مثبت شدن نوار‌های تست مجاور باسیل سل
تست آریل سولفاتاز: شناسایی پاتوژن‌های سریع‌الرشد
لپره: رنگ گیری منظم – باسیل‌های مستقیم با کمی انحنا یا گرانول دار با نمای دانه تسبیحی

 

کوکسی های گرم مثبت

استافیلوکوک
مرفولوژی: کوکسی – گرم مثبت – خوشه انگور- غیر متحرک – بدون اسپور – برخی دارای کپسول یا لایه لعابی – همه‌جا هستند – جایگاه طبیعی سطح بدن پستانداران
کشت: بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار و غذایی – °۳۷ – کلونی کروی محدب سطح صاف و حاشیه منظم با قوام کره‌ای- mm 4 – ۱ – رشد در غلظت بالای نمک (۷٫۵٪) و ۱٪ مانیتول
اورئوس: کلونی‌های زرد طلایی (پیگمان‌های کاروتنوئید) – همولیز بتا
اپیدرمیدیس: کلونی‌های سفید رنگ – برخی سوش‌ها همولیز بتا
ساپروفیتیکوس: کلونی‌های سفید تا زرد لیمویی
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت
اورئوس: کواگولاز+ (انعقاد پلاسما)- تخمیر قند مانیتول (تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد) – DNase مثبت – حساس به نووبیوسین
اپیدرمیدیس: کواگولاز منفی – عدم تخمیر مانیتول – DNase منفی -حساس به نووبیوسین
ساپروفیتیکوس: کواگولاز منفی – DNase منفی – مقاوم به نووبیوسین
——————————
استرپتوکوک
مرفولوژی: کوکسی – گرم مثبت – زنجیره‌ای – غیر متحرک – بدون اسپور – برخی سوش‌های جوان کپسول‌دار – همه‌جا هستند – فلور نرمال مخاط دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری تناسلی – (پنوموکوک: دیپلوکوک کپسول‌دار شعله شمعی)
کشت:بی‌هوازی اختیاری – رشد سریع‌تر مجاور CO2 10٪ – °۳۷ – آگار خون‌دار – کلونی‌های محدب، خاکستری صیقلی مات و حاشیه منظم – mm 1 – ۰٫۵ – کپسول‌دار←موکوئید←از دست دادن آب ← مات
پنوموکوک: کلونی‌های بی‌رنگ محدب – کپسول‌دار‌ها بزرگتر و عسلی – دیپلوکوک شعله شمعی
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز منفی – اکسیداز منفی
استرپتوکوک ویریدانس: همولیز آلفا
پنوموکوک: لیز خود‌به‌خودی مجاور نمک‌های صفراوی – ئیدرولیز اینولین – حساس به اپتوشین
باکتری های خانواده انتروباکتریاسه

خانواده انتروباکتریاسه
مرفولوژی: باسیل گرم منفی پلی‌مورف – متحرک با فلاژله‌های پری‌تریش (به استثنا کلبسیلا و شیگلا) – اغلب دارای پیلی – برخی دارای لایه لعابی (کلبسیلا کپسول ضخیم و واضح) – فلور نرمال روده (وجود E.Coli یا کلی‌فرم‌ها(کلبسیلا انتروباکتر سیتروباکتر) در آب ← آب آلوده به مدفوع است) – فرصت طلب – سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و برخی اشریشیا کولی‌ها پاتوژن روده‌ای
کشت:بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار – محیط انتخابی: مهار‌کننده‌ها: نمک‌های صفراوی، رنگ‌های ائوزین، متیلن بلو و بریلیانت گرین مثل EMB مک کانکی و دزاکسی کولات – کلونی‌های کروی محدب mm 2-1 از نوع S سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – پروتئوس ← سوارمینگ – کلبسیلا ← کلونی‌های بزرگ آبدار موکوئید – مک کانکی و EMB ← حاوی معرف رنگی و لاکتوز ← قابلیت تخمیر لاکتوز(قرمز)(انتروباکتر،اشریشیا کولی، کلبسیلا) عدم تخمیر لاکتوز (بی‌رنگ یا صورتی کم‌رنگ) (سالمونلا، شیگلا) – سالمونلا شیگلا مقاوم‌تر به تاثیر مهارکنندگی سیترات ← محیط کشت SS – محیط کشت بریلیانت گرین(BG) و بیسموت سولفیت (BS) ← سالمونلا
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی
تخمیر گلوکز – احیای نیترات به نیتریت
محیط‌های افتراقی:
TSI: حاوی لاکتوز گلوکز سوکروز پپتون ← تخمیر ← اسید ← تغییر رنگ فنول رد از قرمز به زرد در مدت ۶ ساعت – عدم تخمیر لاکتوز ← بازگشتن رنگ قرمز پس از ۴۸-۲۴ ساعت – تولید H2S ← رسوب سیاه – بررسی تولید گاز
سیترات: حاوی مقداری نمک، الکترولیت‌ها، سیترات و بروموتیمول بلو – مصرف سیترات و تبدیل آن به قلیایی ← سبز به آبی
اوره: باکتری دارای اوره‌آ‌ز ← تغییر رنگ فنول رد از پوست پیازی به سرخابی
اندل: شکستن تریپتوفان به اندل ← ترکیب با آلدهید‌ها تولید محصول قرمز در معرف کواکس (حلقه صورتی) مثبت در E.Coli و برخی از کلبسیلا‌ها پروتئوس شیگلا
تست تحرک: در ژلوز نیمه جامد ← کدورت دور خط کشت ← مثبت

کلبسیلا:
جنس کلبسیلا عضوی از تیره کلبسیله و از خانواده انترو باکتریاسه است . نام ارگانیسم از اسم Edvin klebs میکروبیولوژیست آلمانی در قرن ۱۹ گرفته شده است.
جنس کلبسیلا را به ۵ گونه تقسیم بندی می کنند:

مهمترین آنها کلبسیلا پنمونیه است که قبلا به عنوان علت پنومونی لو بار کلاسیک شناخته می شد اما عامل اصلی آن استرپتوکوک پنمونی می باشد.

کلبسیلا پنومونیه در دستگاه تنفس و در مدفوع حدود ۵% افراد سالم وجود دارد همچنین می تواند در ریه تراکم همراه با نکروز و خون ریزی شدید بو جود آورد ،گاهی عفونتهای ادراری ،باکتریمی با ضایعات موضعی ایجاد می کند و عامل اصلی سپتی سمی بخش کودکان بیمارستانی است.
کلبسیلا اوزنا، که از مخاط افراد مبتلا به اوزنا جدا شده است(اوزنا آتروفی بدبو و پیش رونده لایه مخاطی است).
کلبسیلا اسکلروماتیس، در بیماران مبتلا به رینو اسکلروما(بیماری تخریبی گرانولومای بینی و حلق میباشد)بدست آمده است.دو مورد ذکر شده سوش های غیر فعال کلبسیلا پنومونیه می باشند و یک گونه محسوب نمی شوند.
کلبسیلا اوکسی توکا ،عامل عفونتهای بیمارستانی در ابتدا تحت عنوان کلبسیلا پنمونی اندول مثبت تقسیم بندی می شد.
کلبسیلا تری ژنا ،فقط از منابع طبیعی جدا شده است لذا توجه زیادی به آن نمی شود.
کلبسیلا پلانتی کولا ،نیز یک ارگانیسم محیطی است اما در عفونتهای دستگاه ادراری و عفونتهای زخم شرکت می کند.
کلبسیلا گروه ۴۷ ،اولین بار از دستگاه تنفس جدا شده است اما گاهی از نمونه خون نیز جدا می شود.
اعضای جنس کلبسیلا معمولا تست لایزین دکربوکسیلاز و سیترات مثبت دارند و به استثنای کلبسیلا اسکلروماتیس و بیشتر سوش های کلبسیلا اوزنه بقیه ارگانیسم های این جنس تخمیر کننده لاکتوز هستند.
این باکتری ها به طور کلی به این صورت است(+،+/-،-،+/-) .IMViCتست
این باکتری ها به صورت تخمیر لاکتوز (+) ،رنگ آمیزی گرم منفی و میله ای شکل هستند.EMBتست
این باکتری به صورتTSIتست تخمیر لاکتوز ،سوکروز و گلوکز مثبت است یعنی بالا و پایین لوله به علت تولید اسید حاصل از تخمیر به رنگ زرد در می آید و H2S(-) است.این باکتری ها همچنین اوره آز مثبت اند که یکی از عوامل افتراقی اعضای این جنس از گونه های کلی فرم می باشد.

فاکتورهای بیماریزایی
۱.کپسول
کپسول موجود در کلبسیلا پلی ساکاریدی (CPS ) است که تمام سطح سلول را می پوشاند و مقاومت باکتری را بر علیه بسیاری از مکانیسم های دفاعی میزبان فراهم می کند . کپسول خارج سلولی برای بیماریزایی ضروری است.در حال حاضر حدود ۸۰ آنتی ژن کپسولی مختلف در این باکتری شناخته شده است . اگرچه کپسول پلی ساکاریدی (CPS ) کلبسیلا در بیماری زایی آن موثر است.اما اخیرا نشان داده شده است که مقدار مانوز CPS در جه ویرولانس را پایین می آورد . علاوه بر آنتی ژن k آنتی ژن o نیز در LPS از فاکتور های بیماری زا بشمار می آیند.
۲. پیلی یا فمبریه
فمبریه ها برآمدگی هایی روی سطح باکتری هستند که عامل چسبیدن ارگانیسم به دستگاه تنفسی ، دستگاه معدی – روده ای و سلول های موکوزی سیستم ادراری هستند .
در K . pneumoniae دو نوع فمبریه تشخیص داده شده است.
۱- پلی تیپ I 2- پلی تیپ III

۳. سیدروفورها
بسیاری از باکتری ها برای بدست آوردن آهن مورد نیازشان در بدن میزبان موادشلاته کننده آهن با وزن مولکولی پایین و افینیتی بالا به نام سیدروفورها را ترشح می کنند که قادر است به شکل رقابتی آهن متصل به پروتئین ها را جذب نماید . سیدروفورها شامل دو گروه انتروباکتین و آئروباکتین هستند .

۴. توکسین
سوش های تولید کننده انتروتوکسین از بیماران مبتلا به اسپروی گرمسیری جداسازی شده اند . این توکسین مشابه با توکسین های ST و LT در اشرشیاکلی است . در سوش هایK.pneumoniae تولید انتروتوکسین وابسته به پلاسمید است .
از نظر بالینی سویه های K.pneumoniae و به دنبال آن K.oxytoca حائز اهمیت هستند. K.pneumoniae شایع ترین گونه در بین سایر گونه های جنس کلبسیلا است . این باکتری به وسیله کارل فریدلندر از ریه بیمار مبتلا به پنومونی جدا شد و به نام باسیل فریدلندر عامل پنومونی شدید و کشنده نامیده می شود..
K.pneumoniae عامل پنومونی ، سپسیس ، عفونت های بیمارستانی و عفونت دستگاهی ادراری( UTI ) است
یکی از ارگانیسمهای مهم تولیدکنندی K.pneumoniae , ESBLs. است. پنومونیه به عنوان یکی از موارد مهم عفونت های اکتسابی بیمارستانی مخصوصاً در نوزادان بخش ICU است .
بتالاکاتامازهای وسیع الطیف( ESBLS ( Extended Spectrum B-Lactamase آنزیم هایی با واسطه پلاسمیدی هستند که باعث هیدرولیز حلقه ی بتالاکتام در آنتی بیوتیک های بتالاکتام از قبیل سفالوسپورین های نسل سوم و آزترونم می شوند . این پلاسمیدها همچنین می توانند ژن مقاومت را به دیگر آنتی بیوتیک ها از قبیل آمینوگلیکوزیدها انتقال دهند .
بنابراین باسیل های گرم منفی دارنده این پلاسمیدها دارای مقاومت چند دارویی هستند .از سوی دیگر این پلاسمیدها عناصر ژنتیکی متحرک (شاخص های متحرک ژنتیک ) هستند و می توانند بین باسیل های گرم منفی گونه های مختلف در طبیعت انتقال پیدا کنند.

سالمونلا
مرفولوژی: باسیل گرم منفی – بدون کپسول – متحرک (فلاژله پری‌تریش) – مقاوم برابر عوامل شیمیایی و فیزیکی (سروتیپ کلراسوئیس برای تعیین کفایت دستگاه استریل)
کشت :بی‌هوازی اختیاری – کلونی Sمحدب آبدار با سطح صاف خاکستری – در EMB کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ – محیط انتخابی SS، BG و BS
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز (به جز تیفی) – تست لیزین دکربوکسیلاز مثبت – متغیر در مصرف سیترات و تولید H2S
شیگلا
مرفولوژی: باسیل گرم منفی بدون کپسول – غیر متحرک – عمده‌ترین علت اسهال باکتریال در انسان
کشت: بی‌هوازی اختیاری – مقاومت کمتر نسبت به بقیه باسیل‌های روده‌ای – رشد روی آگار خون‌دار ← کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز منفی بی‌رنگ روی EMB
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – عدم تخمیر لاکتوز – تولید گاز و اندل متغیر – عدم مصرف سیترات – H2S متغیر
اشریشیا کولی
مرفولوژی:باسیل گرم منفی متحرک – اکثرا پیلی‌‌دار و برخی دارای لایه لعابی شبیه کپسول – فلور طبیعی روده بزرگ انسان و حیوان – شایع‌ترین علت عفونت‌های ادراری – فرصت طلب – برخی عامل عفونت اسهالی
کشت:بی‌هوازی اختیاری – رشد روی آگار خون‌دار ← کلونی‌های S با سطح صاف، قوام آبدار و خاکستری – کلونی‌های لاکتوز مثبت روی مک‌کانکی و EMB – جلای فلزی روی EMB
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز و لاکتوز همراه گاز – اندل و متیل رد مثبت – سیترات منفی – آزمایش ایجکمن: تولید گاز در آبگوشت مک‌کانکی(°۴۴)

کوکوباسیل های گرم منفی

یرسینیا
مرفولوژی: کوکو‌باسیل گرم منفی با دو انتهای پررنگ‌تر – انگل اختیاری داخل سلول – رنگ‌آمیزی گیسما یا ویسون ← دو قطب آبی و مرکز آبی روشن (سنجاق قفلی) – بدون کپسول – بدون اسپور – متحرک در °۲۵ بجز پستیس – ترجیحا پاتوژن حیوانات و انتقال تصادفی به انسان
کشت:بی‌هوازی اختیاری – °۲۸ – رشد روی آگار غذایی – کلونی موکوئید کوچک – بدون همولیز – انواع بیماریزا در محیط حاوی همین ← پیگمان قهوه‌ای تیره
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – تخمیر گلوکز – معمولا عدم تخمیر لاکتوز – تمایز گونه‌های بیماریزا بر اساس توانایی تحرک در °۲۵، تست اوره و اندل متمایز می‌شوند.

هموفیلوس
مرفولوژی: کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – پلی مورف – گاهی به شکل رشته‌های بلند – بدون اسپور – غیر متحرک – برخی حاوی کپسول – نیاز اجباری به فاکتور‌های رشد خون – انگل اجباری انسان و مهره‌داران – بسیاری گونه‌ها فلور نرمال سیستم تنفسی فوقانی
کشت: هوازی و گاهی بی‌هوازی اختیاری – نیاز اجباری به فاکتور X و V – آگار شکلاته (مثل آگار خون‌دار که در °۸۰ حرارت داده شده تا محتویات گلبول قرمز آزاد شود) – محیط انتخابی آگار لوین تال و محیط غنی شده فیلدز برای جداسازی از فلور نرمال – فرم‌های کپسول‌دار← موکوئید با نمای قوس‌و‌قزح ویژه در آگار لوین‌تال
صفات بیوشیمیایی
اکسیداز مثبت – کاتالاز مثبت
توانایی تخمیر برخی قند‌ها (آنفلوانزا ← گلوکز و لاکتوز)
بوردتلا
مرفولوژی:کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – آرایش منفرد، دوتایی و تجمعات کوچک – بدون اسپور – غیر متحرک (به جز بوردتلا برونشی سپتیکا) – کپسول‌دار (در روش تورم کپسولی مشخص نمی‌شود) – در اولین نمونه یک‌دست و در کشت‌های بعدی پلی‌مورفیک – رنگ‌گیری دوقطبی با تولوئدین بلو – عامل بیماریزای مخاطی در سیستم تنفسی انسان و حیوان
کشت:هوازی مطلق – بدون نیاز به فاکتور‌های V و X – عدم رشد روی محیط معمولی – محیط‌های انتخابی بوردتلا پرتوزیس: بورده ژانگو و رگان لووه – کلونی‌های کوچک سرسنجاقی محدب با سطح صاف، صیقلی و براق به رنگ سفید‌خاکستری شبیه قطرات جیوه- در پاساژهای بعدی کلونی خشن با رشد سریع و کاهش ویرولان – اطراف کلونی ویرولان حاشیه همولیز (بسته به شرایط)
صفات بیوشیمیایی
پرتوزیس: کاتالاز منفی – اکسیداز مثبت – سیترات و اوره‌آز و گاز منفی – تخمیر گلوکز و لاکتوز مثبت – عدم رشد روی مک‌کانکی
پاراپرتوزیس و برونشی سپتیکا: کاتالاز مثبت – اکسیداز منفی – اوره‌آز و سیترات مثبت – رشد روی مک‌کانکی
برونشی سپتیکا: متحرک – احیای نیترات
بروسلا
مرفولوژی: کوکوباسیل گرم منفی کوچک با آرایش گروهی یا منفرد – کپسول واقعی ندارند – بدون اسپور – غیر متحرک – بدون اسپور- زئونوز (عامل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان) – ۴ گونه از ۶ گونه عامل تب مالت در انسان و عفونت در حیوان (میزبان اختصاصی)
کشت:هوازی مطلق – بعضی رشد روی آگار معمولی و شکلاته – محیط انتخابی: بروسلا آگار یا تریپتی‌کیز‌سوی آگار – کشت خون در محیط دو فازی کاستاندا ← کلونی های صیقلی، نیمه شفاف، مایل به زرد یا شیری و قوام آبکی روی فاز جام
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – تولید اسید یا گاز کم – بعضی تولید سولفید هیدروژن – احیای نیترات – اوره‌آز مثبت – حساس به حرارت و اسید – شناسایی بر اساس نیاز به دی اکسید کربن، تولید H2S، سرعت تجزیه اوره و توانایی رشد مجاور فوشین و تیونین

فرانسیسلا
مرفولوژی :کوکوباسیل‌های گرم منفی کوچک – انگل اختیاری داخل سلولی – بدون اسپور – انواع بیماریزا کپسول‌دار – ترجیحا پاتوژن حیوانات
کشت: هوازی اجباری – فرانسیسلا تولارنزیس: روی محیط ساده رشد نمی‌کند و به گلوکز و سیستئین نیاز دارد – محیط انتخابی: گلوکز سیستئین آگار – رشد آهسته – کلونی‌های صاف و بدون پیگمان با همولیز آلفا
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت ضعیف – اکسیداز منفی – تولارنزیس: اکسید قند‌های گلوکز و مالتوز
پاستورلا
مرفولوژی: باسیل‌های کوچک یا کوکوباسیل‌های گرم منفی- بدن تحرک – کپسول‌دار- رنگ‌گیری دوقطبی در نمونه‌های بافت عفونی – آرایش زنجیره‌ای دوتایی یا منفرد – فلور نرمال حیوانات اهلی
پسودوموناس
مرفولوژی:باسیل گرم منفی – آرایش منفرد، دوتایی و گاهی زنجیره کوچک – متحرک – اغلب دارای پیلی – لایه لعابی شبیه کپسول از جنس گلیکوکالیکس – تمایل به محیط مرطوب – یافت در طبیعت – گاهی حضور در پوست، گوش خارجی، سیستم تنفس فوقانی یا روده بزرگ
کشت:هوازی اجباری – رشد در آگار خون‌دار و غذایی – کلونی‌های mm5-3 ،پهن با لبه‌های تیز و نازک، نمای ظاهری شیشه مات و همولیز بتا – کپسول‌دارها موکوئید و ظاهر سبز‌آبی یا سبز مایل به زرد – بوی گل یاس
صفات بیوشیمیایی
اکسیداز مثبت (برای تمایز از انتروباکتریاسه) عدم تخمیر قند – آئروژینوزا: تولید پیگمان پیوسیانین (سبز و محلول در آب) – برخی تولید پیگمان پیووردین به رنگ زرد، پیوروبین به رنگ قرمز و پیوملانین به رنگ قهوه‌ای

ویبریو
مرفولوژی :باسیل گرم منفی مستقیم یا خمیده شبیه ویرگول – متحرک (فلاژله قطبی)- بدون اسپور – بدون کپسول – بدون پیلی – آبزی – در مدفوع انسان و حیوان – اکثرا کومنسال یا ساپروفیت – بعضی بیماریزا برای انسان، آبزیان و دوزیستان
کشت :ویبریو کلرا: بی‌هوازی اختیاری – تحمل pH تا ۹ ← محیط انتخابی – اعلب رشد روی مک‌کانکی – نمونه مدفوع ← محیط TCBS و TTGA – شرایط بی‌هوازی ← ویبریو‌های تخمیر کننده سوکروز ← کلونی زرد متوسط با سطح مات و لبه نازک – عدم تخمیر سوکروز ← کلونی‌های سبز زیتونی
صفات بیوشیمیایی
اکسیداز مثبت (شناسایی از انتروباکتریاسه) – حساس به دی‌آمینو دی‌ایزوپروپیل پتریدین(O-129) (شناسایی از باسیل‌های گرم منفی اکسیداز مثبت)
التور: همولیز – مقاوم به پلی‌میکسینB و باکتریوفاژ کلاسیک IV – VP مثبت
کلرا: بر عکس التور

مایکوپلاسما-ریکتزیا-لژیونلا-باسیلوس ها-کلستریدیوم

رشد فقط در سلول زنده – محیط‌های کشت: رده‌های سلولی هلا، مک‌کوی و کلیه بچه هامستر

میکوپلاسما
مرفولوژی :توانایی رشد و تکثیر خارج سلول – بدون دیواره سلولی و پپتیدوگلیکان – حساس به تغییرات فشار اسمزی – مقاوم به پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها – گرم منفی – بدون فلاژله،پیلی،کپسول و اسپور – غشای واحد سه لایه قابل انعطاف – فلور نرمال سیستم مخاطی دستگاه تنفس و ادراری تناسلی – در طبیعت یافت نمی‌شوند.
کشت :بی‌هوازی اختیاری – °۳۷ – نیاز اجباری به کلسترول و استرول‌ها در محیط کشت – کلونی‌های کروی و سطح محدب و خشن شبیه توت‌فرنگی – در کشت‌های بعدی شبیه تخم‌مرغ نیمرو – همولیز
صفات بیوشیمیایی
توانایی سنتز ATP – مسیر ناقص برای سنتز پورین‌ها، پیریمیدین‌ها – کوچک‌ترین ژنوم در پروکاریوت‌ها – بسیاری فقط از گلوکز استفاده می‌کنند – اوره‌آلیتیکوم از اوره

ریکتزپیا
مرفولوژی:
انگل‌های اجباری داخل سلولی – انتقال از طریق بندپا یا حشره (به جز کوکسیلا) – گرم منفی – رنگ آمیزی گیسما(آبی) و ماشیاولو(قرمز) – کوکسی یا بیضوی – منفرد، دوتایی، زنجیره کوتاه یا فیلامنته – بدون فلاژله، کپسول، پیلی و اسپور – حاوی لایه لعابی – حساس به شرایط نامناسب – فقط کوکسیلا خارج بدن زنده می‌ماند
کشت :رشد در محیط‌های کشت سلولی، کیسه زرده تخم‌مرغ جنین‌دار، پریتوئن موش – گزنودیاگنوزیس: حشره خونخواری می‌کند و رشد ریکتزیا در آ بررسی می‌شود.
صفات بیوشیمیایی
رشد در اندوتلیال عروق میزبان – تخمیر قند‌ها – غیر فعال در °۰ به علت تخلیه تدریجی NAD

لژیونلا
مرفولوژی:
انگل اختیاری داخل سلولی – باسیل گرم منفی – پلی‌مورفیسم – دارای پیلی – بدون کپسول و اسپور – حضور در طبیعت – فلور نرمال نیستند
کشت :هوازی اجباری – عدم رشد در محیط کشت معمولی – نیاز به آهن و سیستئین – محیط انتخابی شارکول عصاره مخمر (CYE) ← کلونی‌های سفید‌خاکستری متمایل به آبی روشن
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – اکسیداز مثبت – عدم تخمیر قندها،لژیونلا پنوموفیلا ← هیدرولیز نشاسته، هیپورات و ژلاتین

باسیلوس
مرفولوژی: باسیل‌های گرم مثبت بزرگ اسپوردار با انتهای زاویه‌دار(مکعبی) – شبیه بامبو – متحرک به جز آنتراسیس – آنتراسیس: کپسول پلی‌پپتیدی(کپسول در خون و بافت یا حضور CO2) – اسپور در شرایط نامناسب و مقاوم ضد عفونی کننده‌ها- در صنعت آنتی‌بیوتیک‌های باسیتراسین و پلی‌میکسین از آن تولید می‌شوند.
کشت :هوازی – °۳۷ – توانایی رشد روی اکثر محیط‌ها – کلونی‌های سفید‌خاکستری با حاشیه نامنظم شبیه زوائد انگشتی یا کاما، زیر میکروسکوپ ظاهر پر مانند شبیه کلاف مو – رشد روی محیط کشت باسیل‌های گرم منفی روده‌ای و ایجاد اشتباه – به جز آنتراسیس اغلب همولیز دارند.
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز مثبت – هیدرولیز ژلاتین (سرو معکوس) – توانایی هیدرولیز و مصرف قندها

کلستریدیوم
مرفولوژی: باسیل گرم مثبت بزرگ اسپوردار – اغلب متحرک (بجز پرفرنژنس که کپسول دارد) – راکت تنیسی یا چوب طبلی – در طبیعت و روده فراوان
کشت :بی‌هوازی اجباری(بجز پرفرنژنس) – ظاهر کلونی متنوع –تتانی ← سوارمینگ – پرفرنژنس ← همولیز دوگانه – سپتیکوم ← منتشر در محیط کشت(سر مدوزا) – دیفسیل ← فلورسانس سبز‌زرد زیر UV
صفات بیوشیمیایی
کاتالاز منفی – پراکسیداز منفی ← عدم توانایی شکستن آب اکسیژنه و پراکسید – تخمیر قندها – قدرت زیاد در شکستن پروتئین‌ها

مختصری راجب به باکتریها

سرولوژی به معنی سرم شناسی
تاکسونومی به معنی طبقه بندی
سروتایپ یا سرووار اشاره به تغییرات مجزا در یک گونه از باکتری ها و یا ویروس ها یا در میان سلول های ایمنی بدن افراد مختلف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *