ALK (D5F3) با تفسیر به وسیله ایمونوهیستوشیمی

 • موارد درخواست آزمایش

تعیین واجد شرایط بودن بیمار برای درمان مهار کننده ALK در افراد مبتلا به آدنوکارسینومای ریوی، به ویژه تومورهای فاقد جهش‌های ژن EGFR و KRAS

 

 • توضیح آزمایش
 • شناسایی پروتئین‌های فیوژن یا الحاقی ALK به وسیله ایمونوهیستوشیمی با استفاده از D5F3 کلون ALK بر روی بافت توموری FFPE
 • کلون D5F3 نسبت به کلون ALK1 در شناسایی بیان پروتئین ALK در سرطان ریه، حساس‌تر است.

 

 • آزمایش‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند

تست بنیادی

 • ALK (D5F3) با تفسیر به وسیله ایمونوهیستوشیمی
 • آزمون غربالگری مؤثر و مقرون به صرفه برای تمامی پروتئین‌های الحاقی ALK

تست‌های مرتبط

 • شناسایی جهش KRAS
 • آزمون شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده تیروزین کیناز (TKI)
 • شناسایی جهش EGFR به وسیله تعیین توالی پیرو (Pyrosequencing)
 • آزمون یگانه شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده تیروزین کیناز (TKI)
 • ترانسلوکاسیون EML4/ALK به وسیله RT-PCR
 • به عنوان تک آزمون جهت شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهارکننده ALK، توصیه نمی‌شود.
 • پانل بازتابی جهش سرطان ریه
 • به عنوان تست بازتابی برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده ALK یا TKIs، توصیه نمی‌شود.
 • این پانل شامل تست مقرون به صرفه و حساس ایمونوهیستوشیمی ALK نمی‌شود.
 • الگوی بازتاب
 • اگر جهش KRAS شناسایی نشود، سپس تست جهش EGFR انجام می‌گیرد.
 • اگر جهش EGFR شناسایی نشود، تست ترانسلوکاسیون EML4/ALK انجام می‌گیرد.
 • شناسایی جهش EGFR با بازتاب به ترانسلوکاسیون EML4/ALK به وسیله RT-PCR
 • تست بازتابی برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهارکننده ALK یا TKIs، توصیه نمی‌شود.
 • این پانل شامل تست مقرون به صرفه و حساس ایمونوهیستوشیمی ALK نمی‌شود.
 • الگوی بازتاب
 • اگر جهش EGFR شناسایی نشود، تست ترانسلوکاسیون EML4/ALK انجام می‌گیرد.

 

 • مروری بر بیماری

شیوع بیماری

 • سرطان ریه دومین سرطان شایع در ایالات متحده امریکاست.
 • شایع‌ترین دلیل مرگ و میر مرتبط با سرطان در زنان و مردان

مسائل مربوط به درمان

 • سرطان ریه نسبت به عوامل شیمی درمانی قدیمی، کمتر پاسخ می‌دهد.
 • 5 سال استفاده از این عوامل نتایج ملال انگیزی به همراه داشته است.
 • بیماران انتخاب شده پاسخ بهتری به داروهای جدیدتر دادند.
 • نرخ پاسخ تومور و نتایج بالینی بیمار در سرطان ریه سلول غیر کوچک (به ویژه زیر گروه آدنو)، ارتباط مستقیمی با وضعیت جهش تومور دارد.
 • شامل جهش‌های KRAS، ALK و EGFR می‌شود.
 • بازآرایی‌های ALK (ALK Rearrangements)
 • در حدود 7% از آدنوکارسینوماهای ریوی گزارش شده است.
 • حدود 30% از بیماران جوان تر، مرد، غیر سیگاری یا سیگاری با مصرف اندک هستند.
 • بازآرایی‌های ALK میزان پاسخ به ALK TKIs (برای مثال، کریزوتینیب) را پیش‌بینی می‌کنند.
 • روش‌های شناسایی بازآرایی‌های ALK
 • RT-PCR: ممکن است که تمامی الحاق یا هم جوشی‌های ALK را شناسایی نکند.
 • :FISH بعلت وجود وارونگی‌های کوچک در کروموزوم 2p (2p21 و 2p23)، تفسیر تکنیک FISH برای این بازآرایی‌ها چالش برانگیز است.
 • ایمونوهیستوشیمی (IHC)، بیان پروتئین را شناسایی می‌کند.
 • پروتئین شناسایی شده، جانشین الحاق یا هم‌جوشی است.
 • زمانی که این تست با PCR یا FISH مقایسه می‌شود، مؤثرتر و مقرون به صرفه‌تر است.

 

 • ژنتیک

ژن ALK

ساختار/ عملکرد

 • نقطه انفصال یا شکست در اگزون 20 دومین کیناز سرطان ریه، با ژن شریک
 • رایج‌ترین شریک الحاق، EML-4 است.
 • دیگر شرکای الحاق، ژن‌های KIF5B، KLC1 هستند.
 • الحاق ژن ALK با شریکش، الیگومریزاسیون مستقل از لیگاند ALK را میانجیگری می‌کند که منجر به فعال سازی کیناز ALK می‌گردد.
 • اپیتوپ D5F3 درون C-ترمینال پروتئین ALK قرار گرفته و در تمامی جابجایی‌ها یا ترانسلوکاسیون‌ها حفظ می‌شود.
 • تمامی ترانسلوکاسیون‌ها باید با ایمونوهیستوشیمی شناسایی گردند.

 

 • تفسیر آزمایش

نتایج مثبت

 • هر درجه‌ای از رنگ‌آمیزی سیتوپلاسمیک بیشتر یا مساوی 10% سلول‌های توموری، مثبت در نظر گرفته می‌شود.
 • حضور این جهش می‌تواند پاسخ بیمار به مهارکننده ALK را پیش‌بینی کند.
 • بیماران دارای این جهش معمولاً فاقد جهش‌های ژن‌های EGFR و KRAS هستند.

 

 • محدودیت‌های تست
 • نتایج این تست باید در چارچوب داده‌های مورفولوژیکی یا ریخت شناسی و دیگر داده‌های مرتبط، تفسیر گردند.
 • این تست را نباید به تنهایی برای تشخیص بدخیمی مورد استفاده قرار داد.