آزمایش آلفا فیتوپروتئین (روش انجام،تفسیر)

مقدار نرمال آلفا فیتو پروتئین در بارداری,مقدار نرمال آزمایش afp,مقدار آلفا فیتو پروتئین,تفسیر آزمایش afp,الفا فیتو بروتین,آزمایش afp در بارداری,مقدار نرمال afp,رنج نرمال afp

ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﯿﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ۷۰۰۰۰ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﯽ در ﮐﺮوﻣﻮزوم ۴ ﮐﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

آلفا فیتو پروتئین اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺴﻪ زرده و ﺳﭙﺲ ﮐﺒﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻠﻈﺖ AFP در ﺧﻮن ﺟﻨﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ رﺳﺪ (۳۰۰۰۰۰۰ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم درﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ) و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎرداری ﺑﻪ ۲۰۰۰۰ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم درﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

این AFP از ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺮم ﻣﺎدر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﻏﻠﻈﺖ AFP در ﺳﺮم ﻣﺎدر در ﻫﻔﺘﻪ ۱۰ ﺑﺎرداری در ﺣﺪود ۵ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ۲۵ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۸۰ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺪار آن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ۲ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .
این AFP ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺣﺪود ۱۵۰۰۰ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ۱۶ ﺑﺎرداری ﻣﯽ رﺳﺪ .
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم ﺳﻠﻮل ﮐﺒﺪی ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﯿﻀﻪ در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮ ﺑﻼﺳﺘﻮم و ﻧﻔﺮوﺑﻼﺳﺘﻮم ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .
اﻣﺮوزه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺳﺮم ﻣﺎدر ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻘﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﺟﻨﯿﻦ( NTD) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

 

ﺳﻨﺠﺶ AFP آلفا فیتو پروتئین ﺑﻪ روش اﻻﯾﺰا

اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ :
اﺳﺎس اﯾﻦ تست ﺑﻪ روش ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در اﯾﻦ روش ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﯽ ژﻧﯿﮏ AFP ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . (Coating)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه در ﺗﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ، ﭘﺲ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و ﺷﺴﺘﺸﻮ ، آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺿﺪ AFP ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ HRP ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ AFP در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ (H2O2) وﮐﺮوﻣﻮژن اﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﮑﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری را در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارد .

روش انجام تست به روش الایزا
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .

۵۰  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در دنباله ی آن ۵۰ میکرولیتر کنترل ،و در دنباله اینها ۵۰ میکرولیتر ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت داﭘﻠﯿﮑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ را در دو ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
از ستون ۱ عمودی و A افقی میکروپلیت شروع کنید
۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯽ ﺑﺎﻓﺮ (Assay Buffer) را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﻠﯿﺖ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ۲۲ -۲۸ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ (ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻤﭙﻠﺮ ۸ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ دﯾﮕﺮ وارد ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدد.

در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ

۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ (Enzyme Conjugate) را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ۲۲ -۲۸درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen-Substrate) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه (Stop Solution) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰ nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰ nm ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد) .

 

مهمترین موارد استفاده از آزمایش آلفا فیتو پروتئین
۱- تومور مارکر هپاتوم HCC
-آزمون های غربالگری در مناطق با شیوع بالا ( چین و مناطق اسکیموها )
-مبتلایان به هپاتیت مزمن فعال یا سیروز HbsAg مثبت که هر ۴ تا ۶ ماه
یکبار تیتراسیون سطح AFP و انجام سونوگرافی

۲-تومور مارکر تومورهای ژرم سل GCT تخمدان و بیضه
-ECCامبریونال سل کارسینوم
-تراتوم بدخیم
لازم به ذکر است در این موارد حتما باید آزمایش ها HCG , LD , LD1نیز
اندازه گیری شوند
۳-تشخیص هپاتیت نوزادی از آترزی صفراوی نوزادی
هپاتیت نوزادی =AFP>40
آترزی صفراوی نوزادی=AFP<40
۴-تشخیص نقایص لوله عصبی قبل از تولد ، در زنان بالای ۳۵ سال غربالگری
شامل اندازه گیری سطح HCG , AFP و استریول غیر کونژوگه می باشد
۵- مانیتورینگ پاسخ به درمان های ضد تومور

موارد افزایش آزمایش آلفا فیتو پروتئین
– سایر کانسرها :
تراتوکارسینوم بیضه ، پانکراس ، معده ، برونکوژنیک و کولون
-موارد خوش خیم :
هپاتیت ویرال، سیروز پست نکروتیک ، سیروز لاتیک ، سیروز صفراوی اولیه
-تعدادی از مبتلایان به متاستازهای کبدی با منشاء معده یا پانکراس
-آتاکسی ، تلانژکتازی
-موارد ارثی بالا بودن AFP
-حاملگی دوقلو AFP>4.5
-نژاد سیاهپوستان ، در ساهپوستان ۱۵ درصد بالاتر است
-باز بودن لوله عصبی
اسپینا بیفیدا ، انانسفالی ، انسفالوسل،میلوسل
-نقایص دیواره قدامی شکم ،امفالوسل و گاستروشیزی
-هیدروپس فتالیس
-IUFD
-خونریزی مادر و جنین
-آترزی مری یا دئودنوم
-سیستیک هیگروما
-اختلالات کلیوی
آژنزی کلیه ، کلیه های پلی کیستیک ، نفروپاتی پروتئینوریک مادرزادی
-آپلازی پورت
-تراتوم ساکروکوکسیژیال
-تترالوژی فالوت
-سندروم ترنر
-الیگوهیدرآمنیوس
موارد کاهش آزمایش آلفا فیتو پروتئین
-ترزومی ۲۱ یا سندرم داون و تریزومی ۱۸ یا سندرم ادواردز
-IUFDبا گذشت مدت زمان طولانی
-تخمین اشتباه در سن بارداری ، بالا تخمین زدن
-مول هیداتیفرم و کوریوکارسینوم
-بانوان دیابتی ، ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از خانم های سالم AFP دارند.

 

برگرفته از:

http://telegram.me/Expertlab

 

نظرات بسته شده است.