آزمایش AMA

(AMA) Anti  Mitochondrial  Antibody آنتی بادی ضد میتوکندری

در موارد زیر مثبت میشود :

  1. ۱- در ۶۰ تا ۹۴ درصد موارد سیروز صفراوی اولیه primary billary cirrhosis
  2. ۲- در ۲۵ تا ۶۰ درصد موارد هپاتیت فعال مزمن chronic active hepatitis
  3. ۳- در ۲۵ تا ۳۰ درصد سیروز ایدیوپاتیک idiopathic cirrhosis

۴- در ۸/۰ درصد موارد طبیعی

آنتی بادی ضد میتوکندری یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمی بر علیه لیپو پروتئین غشا میتوکندری است که جهت تشخیص سیروز صفراوی اولیه ( ۹۴% موارد  خصوصا زیر گروه ام دو آنتی بادی) به کار می رود

سیروز صفراوی اولیه یک بیماری اتو ایمیون خصوصا در زنان جوان یا میانسال می باشد که سیر پیشرونده و آهسته ای داشته و با افزایش آنزیم های کبدی (خصوصا آلکالن فسفاتاز و گاما گلوتامیل ترانسفراز ) و مثبت شدن تیتر آنتی بادی ضد میتوکندری همراه می باشد البته تشخیص قطعی و نهائی با بیوپسی کبدی است

سایر بیماری ها با آنتی بادی ضد میتو کندری مثبت :

انتی بادی ضد میتوکندری  جهت بیماری سیروز صفراوی اولیه اختصاصی نمی باشد و در هپاتیت خود ایمنی ناشی از لوپوس یا اسکلرودرما و انسدادهای خارج از کبدی و هپاتیت مزمن فعال اتو ایمیون یا کلستاز القائی می تواند دارای تیتر مثبت باشد.

(آنتی بادی ضد عضله صاف ) در تشخیص افتراقی سیروز صفراوی ASMA  همراه تست AMA

و هپاتیت مزمن فعال اتو ایمیون بسیار تست مناسبی بوده ولی در ضمن تشخیص قطعی با بیوپسی کبدی می باشد به این شکل که تیتر بالا آنتی بادی PBC  اولیه

ضد میتوکندری و تیتر پائین آنتی بادی ضد عضله صاف در سیروز صفراوی اولیه مشاهده می شود و بالعکس این حالت در هپاتیت مزمن فعال اتو ایمیون دیده می شود .

هرگز در سیروز کبدی و هپاتیت حاد الکلی ترشح نمی شود AMA

M2و اپی توپ   می باشد  M1 – M9  که شامل  AMA 9 اپی توپ

برای سیروز صفراوی اولیه اختصاصی است .

روش ایمونو فلوئورسانس  و روش الایزا می باشد / نمونه خون مورد نیاز جهت تست آنتی بادی ضد میتو کندری نیاز به ناشتا ندارد

نظرات بسته شده است.