کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام

جدول آنتی بیوگرام,انواع دیسک های انتی بیوگرام,گزارش کار تست انتی بیوگرام,جدول استاندارد آنتی بیوگرام,آنتی بیوگرام برای گرم مثبت,جدول استاندارد clsi,کنترل کیفی نیم مک فارلند,کنترل کیفی محیط های کشت میکروبی

کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوتیک جهت انجام آزمایش تعیین

حساسیت میکروبی به روش disk diffusion agar

هدف از برنامه کنترل کیفی پایش و ارزیابی موارد زیر می باشد:
صحت و دقت روش انجام آزمایش تعیین حساسیت
مواد و وسایل به کار برده شده در این آزمایش
عملکرد افرادی که آزمایش را انجام داده و نتایج بدست آمده را قرائت می نمایند.

به منظور دست یابی بهینه به این اهداف در دسترس داشتن سویه های کنترل کیفی تهیه شده از مراکز معتبر ضروری است.
سویه های کنترل کیفی پیشنهادی توسطCLSI  عبارتند از:

Enterococcus faecalis ATCC 29212
Escherichia coli ATCC 25922
Escherichia coli ATCC 35218
Haemophilus influenzae ATCC 49247
Haemophilus influenzae ATCC 49766
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
E.coli ATCC 35218  فقط به عنوان یک میکروارگانیسم کنترلی برای ترکیبات ممانعت کننده بتالاکتاماز، مثل ترکیبات حاوی کلاولانیک اسید، سولباکتام یا تازوباکتام پیشنهاد می شود.
Enterococcus faecalis ATCC 29212  (یا E.faecalis ATCC 33186) برای ارزیابی  محیط مولر هینتون آگار با دیسک تری متوپریم/ سولفامتوکسازول استفاده می شود. درمحیط کشت قابل قبول، هاله عدم رشد واضحی به قطر mm 20 یا بزرگتر ایجاد می شود در حالیکه در محیطهای کشت غیر قابل قبول، هاله عدم رشد ایجاد نمی شود یا در داخل هاله، رشد کم مشاهده می شود و یا هاله ای با قطر کمتر از mm 20 ایجاد میگردد. این کار به منظور بررسی مقادیر غیرقابل قبول  تیمیدین در محیط کشت مزبور است.
Enterococcus faecalis ATCC 29212    همچنین برای کنترل دیسکهای آمینو گلیکوزید با دوز بالا به کار می رود.
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 به عنوان یک سویه کنترلی برای آزمایشات ESBL به کار برده می شود.

کنترل کیفیت قطر هاله عدم رشد سویه کنترلی/ دیسک آنتی بیوتیکی
سویه های کنترل کیفی  را باید به روش استاندارد آزمایش  disk diffusionو با استفاده از همان مواد و روشی که برای سویه های جدا شده از نمونه های کلینیکی استفاده می شود  آزمایش و نتایج را با جداول ۳ و A3 CLSI ( ضمیمه ۳) مقایسه و بررسی نمود. محدوده قطر هاله عدم رشد قابل قبول برای هر سویه کنترلی نسبت به یک دیسک آنتی بیوتیکی در جداول فوق فهرست شده است.
چنانچه تغییر در میانگین قطر هاله عدم رشد ناشی از خطا در روش انجام آزمایش نباشد، احتمالا” ناشی از تغییر در حساسیت ذاتی باکتری نسبت به آن آنتی بیوتیک می باشد. در این صورت لازم است کشت تازه از سوش کنترل تهیه شود.

آزمایش کنترل کیفیت  را باید درچه فواصل زمانی انجام داد؟
الف :انجام آزمایش روزانه
برای هر سویه کنترلی با یک دیسک آنتی بیوتیکی باید ۲۰ روز متوالی آزمایش تعیین حساسیت انجام و نتایج با مقادیر قابل قبول اشاره شده در جداول فوق مقایسه گردد. بر اساس ضریب اطمینان ۹۵% تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه قرائت شده می تواند خارج از محدوده کنترل باشد (به ضمیمه ۲مراجعه کنید). چنانچه بیشتر از یک مورد خارج از محدوده کنترل باشد نیاز به اقدامات اصلاحی خواهد بود، که در ادامه توضیح داده می شود.

ب :انجام آزمایش هفتگی
در صورتیکه تنها یک مورد از ۲۰ نتیجه  قطر هاله عدم رشد برای هر سویه کنترلی/ دیسک آنتی بیوتیکی خارج از محدوده قابل قبول مندرج در جداول ۳ وA 3 ( ضمیمه ۳) قرار گیرد ، کنترل کیفی روزانه را به هفتگی تغییر دهید (به ضمیمه ۲ مراجعه کنید).
آزمایش کنترل کیفی هفتگی را یکبار در هفته و هم چنین زمانیکه یکی از عوامل آزمایش (مانند سری ساخت آگار یا دیسکهای تهیه شده از یک سازنده) تغییر کند، انجام دهید.
اگر هر یک از نتایج کنترل کیفی هفتگی خارج از محدوده قابل قبول باشد ، انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است .

اقدامات اصلاحی (Corrective actions)
الف _ نتایج خارج از محدوده قابل قبول به دلیل خطاهای مشهود و واضح شامل:
استفاده از دیسک اشتباه
استفاده از سویه کنترلی اشتباه
آلودگی واضح سویه
استفاده غیرعمدی از دما و شرایط اشتباه انکوباسیون بوجود آمده است . دراین حال باید دلیل ایجاد خطا مکتوب و پس از اصلاح آزمایش دوباره تکرار شود . اگر نتایج گزارش شده در محدوده مورد نظر قرار گرفت ، عملیات اصلاحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد .

ب _ عامل ایجاد نتایج خارج از محدوده کنترل نامشخص است. در این حال باید اقدامات اصلاحی فوری بشرح زیر انجام شود.
آزمایش را جهت یک سویه کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی برای ۵ روز متوالی تکرار و همه نتایج را ثبت کنید.
اگر اندازه هر ۵ قطرهاله مطابق جداول ۳ و A3 ( ضمیمه ۳) و در محدوده قابل قبول باشد ، عملیات اصلاحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد.
اگر اندازه هر یک از ۵ قطر هاله عدم رشد خارج از محدوده قابل قبول باشد ، به عملیات اصلاحی اضافی نیاز است.
آزمایشهای کنترلی روزانه باید ادامه داده شود تا به دلیل نهایی مشکل پی برده شود.

عملیات اصلاحی اضافی:
وقتی عملیات اصلاحی فوری مشکل را حل نکرد، احتمالا” خطای مشاهده شده بعلت بروز یک اشکال کلی در سیستم و نه یک خطای تصادفی ایجاد شده است. در این حالت  باید موارد بیشتری بررسی شوند. مانند:
اندازه گیری و ثبت صحیح قطر هاله های عدم رشد
رعایت تاریخ انقضا و شرایط نگهداری دیسکها و مواد مورد استفاده (دور از رطوبت و در دمای مناسب)
مناسب بودن دما و اتمسفر انکوباتور
تغییرنیافتن یا آلوده نبودن سویه های کنترل
مطابقت صحیح سوسپانسیون تلقیح با استاندارد نیم مک فارلند
استفاده از پلیت کشت تازه برای تلقیح (پلیت کشت باید تازه بوده و مدت زمان انکوباسیون آن بیشتر از ۲۴ ساعت نباشد)
وقتی مشکل بر طرف شد، می‌توان کنترل کیفی هفتگی را برقرار کرد.

نگهداری دیسکهای آنتی بیوتیکی
دیسکها باید در یخچال˚C 8 و پایین تر ، یا در فریزر˚C 14- و پایین تر تا زمان مصرف نگهداری شوند.
تمامی دیسکهای گروه بتالاکتام مانند پنی سیلین، آمپی سیلین، کربنی سیلین، تیکارسیلین، اگزاسیلین و نسل اول، دوم و سوم سفالوسپورین ها و … باید در فریزر نگهداری شوند، و فقط می توان مقداری از آن را بر اساس کار روزانه آزمایشگاه حداکثر به مدت یک هفته در یخچال نگهداری نمود.
بعضی آنتی بیوتیکهای حساس مثل ایمیپنم ، سفاکلر و ترکیبات کلاولانیک اسید یا سولباکتام  اگر تا هنگام مصرف در فریزر نگهداری شوند، پایداری بیشتری خواهند داشت.
دیسکها باید در ظروف دارای درپوش محکم و حاوی مواد جاذب رطوبت نگهداری شوند.
دیسکهای آنتی بیوتیکی باید یک تا دو ساعت قبل از استفاده از یخچال یا فریزر خارج شوند تا به درجه حرارت اتاق برسند.