روش رنگ آمیزی باکتری اسید فست

رنگ آمیزی اورامین رودامین

اورامین و رودامین فلوروکرومهائی هستند که به اسیدهای میکولیک متصل گشته و در برابر رنگ زدایی توسط اسید الکل مقاوم می باشند و برای تشخیص باکتریهای اسید فست مثل کورینه باکتریوم ها و نوکاردیا استفاده می شود.

میکروارگانیسم های مقاوک اسید به رنگ پرتقالی زرد در می آیند.پرمنکنات پتاسیم به عنوان رنگ افتراقی به کار می رود.

این ماده اکسید کننده قوی است که رنگ های فلوروکروم  متصل نشده  را غیر فعال میکند و زمینه سیاهی برای نمونه های رنگ شده فراهم میکند.

لام های رنگ شده با فلوروکروم را می توان بار دیگر با روشهای زیل نلسون یا کاینیون رنگ امیزی کرد.

تشخیص مناسب فلوروسنت به کاربرد فیلتر 420 تا 490 نانومتر و حالیل فیلتر 520 نانومتر نیاز دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.