روش انجام آزمایش beta hcg

روش انجام آزمایش beta hcg.ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرداری ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اواﺧﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .
در ﺧﻼل ﺑﺎرداری ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ زاﯾﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﺎﻣﻞ hCG دارای دو زﯾﺮ واﺣﺪ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، زﻧﺠﯿﺮه آﻟﻔﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه آﻟﻔﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ LH,FSH و TSH دارد .
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮ واﺣﺪ ﺑﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ اﯾﻤﻮﻧﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺘﺎ را در ﻣﻮﻟﮑﻮل hCG دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔﻠﯿﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم داد .
روﺷﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎرداری را ۸ ﺗﺎ ۱۱ روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .

راهنمای سطوح hCG در طول بارداری
زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:
۳ هفته از LMP گذشته باشد:  ۵۰-۵ mIU/ml
۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml
۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml
۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml
۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml
۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml
۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml
۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml
۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml
زن غیر حامله :lt;5 mIU/ml
بعد از یائسگی :lt;5/9 mIU/ml

توضیحات و مراحل انجام تست به روش الایزا
توضیحات اولیه
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .
از ﻧﻮک ﺳﻤﭙﻠﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺟﺬب ﻧﻮری ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و درب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺮاﺣﻞ عملی اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
استاندارد ها را به ترتیب غلظت بچینید.
به ترتیب غلظت،از بالا تا پایین ستون شماره ۱ میکروپلیت ,از هر استاندارد۲۰ لاندا را درون چاهک ها بریزید…
در ادامه ی استانداردها در هر چاهک ۲۰ لاندا از ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل را درون چاهک ها بریزید…
در ادامه ی کنترل ها ۲۰ لاندا از ﻧﻤﻮﻧﻪ هر بیمار را داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ…
حال ۱۰۰ لاندا اسی بافر درون هر یک از چاهک ها ریخته و ۱۵ ثانیه پلیت را ارام تکان دهید تا محتویات مخلوط شوند.سپس به مدت ۳۰ دقیقه پلیت را در حرارت اتاق قرار داده و سطح ان را با چسب مخصوص بپوشانید.
حال ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮیید…
در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ

حال ۱۰۰ لاندا آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را داﺧﻞ کلیه ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﯿﺖ را ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت نیم ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ۲۲ -۲۸ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
مجددا مثل قبل کل چاهک را شستشو دهید
حال ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen-Substrate) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه (Stop Solution) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰ nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰ nm ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد) .