روش انجام آزمایش کمپ

تست کمپ (تشخیص استرپتوکوک،روش انجام آزمایش)

انجام تست کمپ (CAMP) جهت جداسازی گونه استرپتوکوک گروه B از سایر خانواده استرپتوکوک.تست کمپ CAMP برای تشخیص گونه استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) از دیگر گونه های بتاهمولیتیک استرپتوکوکوس آگالاکتیه استفاده می شود.

استرپتوکوکوس آگالاکتیه یکی از اعضای گروه B طبقه بندی لنسفیلد (Lancefield) بوده و یکی از عوامل ایجاد کننده ی ورم پستان در گاو می باشد. تست CAMP مخفف نام افرادی است که این تست را در سال 1944 ابداع کردند که شامل : Christie و Atkinson و Munch و Peterson می باشد.

اصول تست CAMP

برخی از ارگانیسم ها (شامل استرپتوکوک گروه B) قادر به تولید پروتئین مقاوم به گرمای همولیتیک خارج سلولی بوده (همان فاکتور CAMP) که آن با بتا لیزین (Beta-lysin) استرپتوکوکوس اورئوس به صورت سینرژیک (هم افزایی) عمل کرده و باعث افزایش لیز گلبول های قرمز می شوند.

گروه B استرپتوکوک مورد نظر را در آگار خون گوسفندی، به آرامی، عمود بر استرپتوکوک اورئوس، به طوری که بین آن ها اندکی فاصله باشد، کشت می دهیم. واکنش مثبت زمانی است که یک ناحیه ی پیکانی شکل از همولیز در محلی که کشت ها مجاور هستند، دیده شود.

فعالیت همولیتیک بتا-همولیزین (beta-hemolysin) تولید شده توسط بیشتر نژادهای استافیلوکوکوس اورئوس (strains of Staphylococcus aureus)، همراه با پروتئین خارج سلولی تولید شده توسط استرپتوکوک گروه B ، افزایش می یابد.

اثر متقابل بتا-همولیزین با این فاکتور سبب هم افزایی همولیز (synergistic hemolysis) شده که به آسانی بر روی پلیت آگار خون قابل مشاهده می باشد. این پدیده توسط هر دو گروه همولیتیک (hemolytic) و غیر همولیتیک (non-hemolytic) استرپتوکوک های گروه B قابل مشاهده است.

موارد کاربرد تست CAMP

1 : برای تشخیص گونه های استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) از دیگر گونه های استرپتوکوکوس بتا-همولیتیک (beta-hemolytic Streptococcus).

2 : برای شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) که همچنین تولید کننده ی واکنش CAMP مثبت می باشد.

روش انجام تست کمپ

1 : ابتدا در پایین مرکز پلیت خون گوسفندی، به صورت یک خط، استافیلوکوک اورئوس سازنده ی بتا-لیزین را کشت می دهیم.

2 : خط استرپتوکوکی باید 3 تا 4 سانتی متر طول داشته باشد.

3 : ارگانیسم مورد نظر را در طول پلیت به صورت عمود بر استافیلوکوک اورئوس کشت می دهیم به صورتی که بین آن ها 2 میلی متر فاصله باشد و همدیگر را قطع نکنند. (چند ارگانیسم را نیز می توان روی یک پلیت کشت داد)

4 : در دمای 35 تا 37 درجه (در هوای محیط حاوی اکسیژن) به مدت 18 تا 24 ساعت انکوبه می کنیم.

5 : استرپتوکوک گروه B و تعداد کمی از بتا-استرپتوکوک ها، باعث افزایش فعالیت بتا-لایزین استرپتوکوکوس اورئوس می شوند.

کنترل کیفیت تست CAMP

مثبت : استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) (ATCC13813) – همولیز پیکان افزایش یافته
منفی : استرپتوکوکوس پیوژنز (Streptococcus pyogenes) (ATCC19615) – بتا-همولیز بدون تشکیل ناحیه پیکانی شکل افزایش یافته

محدودیت های تست کمپ

1 : درصد کمی از استرپتوکوک گروه A می توانند واکنش CAMP مثبت داشته باشند.

2 : برخی از اعضای گروه استرپتوکوک A می توانند تست CAMP مثبت داشته باشند اگر پلیت در جار شمع دار انکوبه شود و یا در شرایط بی هوازی نگهداری شود. بنابراین باید انکوباسیون در شرایط هوازی باشد.

3 : تست باید محدود به کلنی هایی با مشخصه مورفولوژی گروه B استرپتوکوکی و ناحیه باریک بتا-همولیز روی آگار خون گوسفندی باشند.

4 : افزایش زمان انکوباسیون و یا افزایش دمای آن می تواند منجر به نتیجه ی مثبت کاذب گردد.

5 : فقط باید از آگار خون گوسفندی برای این تست استفاده کرد. در صورت استفاده از پلیت هایی با خون انسان، اسب، خرگوش و خوکچه هندی واکنش مناسب دیده نمی شود.

6 : کلنی های لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) ایجاد کننده ی یک ناحیه ی باریک بتا-همولیز روی آگار خون گوسفندی می باشد و ممکن است با بتا-همولیز استرپتوکوکی گروه B اشتباه گرفته شود در صورتی که رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز به کار گرفته نشود.

روش انجام آزمایش

تجهیزات :محیط کشت بلاد اگار – لوپ استریل – سوش استافیلی کوک اورئوس – ماژیک – شعله

تست کمپ برای تشخیص استرپتوکوکهای گروه B از سایر استرپتوکوکها میباشد این استرپتوکها ماده ای شبه پروتوئینی به نام فاکتورکمپ تولید کرده که با بتا توکسین تولیدشده توسط استافیلوکوک اورئوس حالت سینرژیسم داشته وهمولیز قوی ایجاد می کند.

برای انجام این تست ابتدا محیط کشت را شماره گذاری نمایید سپس توسط لوپ در وسط یک پلیت اگار خونی یک سوش بتا همولیتیک از استافیلوکوک ارئوس را به صورت خطی کشت میدهیم.

از کلونی باکتری مشکوک بطور عمود بر ان کشت میدهیم ، به گونه ای که با یکدیگر برخورد نکنند سپس به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۵تا ۳۷ درجه قرار میدهیم.

یا به مدت ۶ساعت در جار ۵%CO2 قرار می دهیم در صورتی که باکتری ما استرپتوکوک گروه B باشد در محل نزدیکی با اورئوس همولیز تشدید شده و خط کشت به صورت یک پیکان درخواهد امد.

تفسیر نتایج تست CAMP

مثبت : افزایش همولیز با بوجود آمدن ناحیه پیکانی شکل بتا-همولیز در محل تقاطع دو ارگانیسم
منفی : بدون افزایش همولیز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *