میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

تشخیص ویبریو ولنیفیکوس

ویبریو ولنیفیکوس (مشخصات و مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

این باکتری سبب عفونتهای زخم و سپتیسمی ميشود که در بیماراني که کبدشان در اثر الکل آسیب دیده یا ایمني ضعیف دارند، ميتواند به سپسیس هاي کشنده منتهي شود. مشخصاً در مرداني که مبتلا به سیروز هستند و در حین پوست کندن خرچنگ یا صدف شکارشده دست خود را ميبرند، ایجاد ميشود. کاهش عملکرد کبد …

ویبریو ولنیفیکوس (مشخصات و مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »

تشخیص ویبریو پاراهمولیتیکوس

ویبریو پاراهمولیتیکوس (تشخیص و موروفولوژی)

باکتری هالوفیلی که تهاجم به روده (شبیه اشرشیا کلی انترواینوازیو) دارد و عامل گاستروانتریت یا اسهال تابستاني ژاپني با منشأ غذاهای دریایی است. بیماران باکتري را از خوردن صدف، خرچنگ و میگو گرفته اند. اسهال و دلدرد ۲تا 3روز بعد حاصل ميشود. فاقد اگزوتوکسین، کپسولدار و سوکروز منفی است (روی . T.C.B.Sکلنی سبز میدهد) و …

ویبریو پاراهمولیتیکوس (تشخیص و موروفولوژی) ادامه »

تشخیص باکتری ویبریو

ویبریو (تشخیص آزمایشگاهی،روشهای کشت و مورفولوژی)

چهار جنس ویبریو، ائروموناس، پلزیوموناس و فتوباکتریوم در خانواده ویبریوناسه قرار دارند. مهمترین ویبریوهای پاتوژن عبارتند از ائروموناس و پلزیوموناس و ویبریو. بیشتر این ویبریوها آزاد در آب زندگي ميکنند، اما بعضيها فقط وقتي آب با مدفوع آلوده شود در آن یافت ميگردند. ویبریو ویبریوها باکتریهای گرم منفي خمیده ( Sشکل) به طول ۲ -4 …

ویبریو (تشخیص آزمایشگاهی،روشهای کشت و مورفولوژی) ادامه »

تشخیص ایکنلا کورودنس

باکتری ایکنلا کورودنس (مورفولوژی و تشخیص)

قبلا به عنوان باکتروئیدس کورودنس (Bacteroides corrodens ) طبقه بندی میشد،باسیلهای خورندهای (Corroding bacilli) هستند که بی هوازی اختیاری اند. ایکنلا کورودنس یک باسیل گرم منفی، کاپنوفیلیک سختگ یر و کوچک است که قسمتی از فلور لثه و روده را در ۴۰تا %70 انسانها تشکیل می دهد. این باکتری در زخمهای ناشی از گاز گرفتن …

باکتری ایکنلا کورودنس (مورفولوژی و تشخیص) ادامه »

تشخیص موراکسلا

تشخیص آزمایشگاهی موراکسلا (مورفولوژی و کشت)

موراکسلا کاتارالیس و سایر موراکسلاها جزء فلور طبیعی دستگاه تنفسی فوقانی هستند و گاهی باکتریمی، اندوکاردیت، کونژنکتیویت، مننژیت برونشیت، پنومونی، سینوزیت و عفونت گوش میانی بوجود می آورند. کوکوباسیل های گرم منفی، اکسیداز و کاتالاز مثبت، غیر متحرک و بدون پیگمان که کربوهیدراتها را مصرف و تخمیر نمی کنند، بیشتر گونه های آن به آهستگی …

تشخیص آزمایشگاهی موراکسلا (مورفولوژی و کشت) ادامه »