مرور رده

میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

ویبریو ولنیفیکوس (مشخصات و مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

این باکتری سبب عفونتهای زخم و سپتیسمی ميشود که در بیماراني که کبدشان در اثر الکل آسیب دیده یا ایمني ضعیف دارند، ميتواند به سپسیس هاي کشنده منتهي شود. مشخصاً در مرداني که مبتلا به سیروز…
ادامه مطلب ...

ویبریو (تشخیص آزمایشگاهی،روشهای کشت و مورفولوژی)

چهار جنس ویبریو، ائروموناس، پلزیوموناس و فتوباکتریوم در خانواده ویبریوناسه قرار دارند. مهمترین ویبریوهای پاتوژن عبارتند از ائروموناس و پلزیوموناس و ویبریو. بیشتر این ویبریوها آزاد در آب…
ادامه مطلب ...