گوموری متنامین سیلور(GMS)

قارچ ها به دلیل رسوب نقره احیا شده در دیواره سلولی، به رنگ سیاه قهوه ای دیده می شوند.(زمینه به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود.) نسبت به رنگ پاس کنتراست بهتری بین قارچ و زمینه لام ایجاد می کند. رنگ ذاتی قارچ مشخص نیست(نمی توان قارچ سیاه را از قارچ شفاف افتراق داد.) …

گوموری متنامین سیلور(GMS) ادامه »