گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار آزمایش کمانش

عنوان آزمایش : کمانش هدف آزمایش : تعیین بار بحرانی انواع ستون ها و تحقیق رابطه اولر در کمانش   برای تحلیل و طراحی سازه های مختلف دو موضوع مد نظر است. مقاومت سازه و یا به عبارت دیگر ، توانایی سازه برای حمل یک بار مشخص بدون اینکه تنش های بیش از حد مجاز …

گزارش کار آزمایش کمانش ادامه »

گزارش کار آزمایش پیچش

عنوان آزمایش : پیچش هدف آزمایش : تعیین مدول برشی (ضریب ارتجاعی برشی ) در بیشتر کارهای مهندسی به عضوهایی برمی خوریم که پیچش دارند. متداول ترین کاربرد پیچش در میل گردانهای انتقال است که از آنها برای انتقال توان از نقطه ای به نقطه ای دیگر استفاده می شود ، مثلا از توربین بخار …

گزارش کار آزمایش پیچش ادامه »

آزمایش بدست آوردن ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) در تیرها

هدف آزمایش : بدست آوردن ضریب ارتجاعی (E) در تیرها تئوری آزمایش : در آیین نامه ASTM برای تعیین E (مدول الاستیسیته ) مربوط به مواد مختلف آزمایش کشش ساده صورت می گیرد و سپس از روی منحنی تنش – کرنش مقدار مدول الاستیسیته  ماده بدست می آید. منحنی نشان هنده رابطه بین تنش و …

آزمایش بدست آوردن ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) در تیرها ادامه »

گزارش کار معادله منحنی خیز تیر و ترسیم آن

محاسبه خیز تیر,اثبات فرمول خیز تیر,قانون ماکسول در تیرها,آزمایش تیر یک سر گیردار,آزمایش خیز تیر مقاومت مصالح,آزمایشگاه مقاومت مصالح گزارش کار,جدول خیز و شیب تیرها,تحلیل تیر دوسر گیردار هدف آزمایش : بدست آوردن تجربی معادله منحنی الاستیک تیر و ترسیم آن تئوری آزمایش : هنگامی که بارهای جانبی بر روی یک تیر اثر می کنند …

گزارش کار معادله منحنی خیز تیر و ترسیم آن ادامه »

گزارش کار آزمایش تحلیل قاب نامعین

عنوان آزمایش : تحلیل قاب نامعین هدف آزمایش : بدست آوردن عکس العمل­های تکیه­گاهی در یک قاب نامعین تئوری آزمایش : تحلیل سازه های معین ساده ترین مسائل تحلیل سازه ها می باشد. در چنین مسائلی واکنشها و نیروهای داخلی موجود در هر مقطع سازه را می توان با استفاده از معادلات تعادل بدون توجه …

گزارش کار آزمایش تحلیل قاب نامعین ادامه »