تیپهای مختلف باسیل دیفتری

سوشهای باکتری کورینه باکتریوم دیفتری شامل موارد زیر می باشد.

گراویس

کلنی های آن روی تلوریت پتاسیم بعد از 24 ساعت به اندازه 2 تا 3 میل یمتر است. ظاهر گل مینا دارد و محدب است و مرکز آن سیاه خاکستری بوده و روی بلادآگار بعضی سوش های آن همولیز بتا می دهد. این تیپ برخلاف سه تیپ دیگر قدرت تخمیر نشاسته را دارد.

در محیط آبگوشت به صورت گرانولار رشد میکند و منظره کشت شفاف است.باسیل های کوتاه و هم مشکل که یکنواخت رنگ نمی شوند و دارای دانه های متاکروماتیک کم هستند.

انترمدیوس: کلنی های آن از گراویس کوچک تر )کمتر از 1mm (، تخت ) Flat (، کرم رنگ، مرکز سیاه و شبیه تخم قورباغه است. روی بلادآگار همولیز نم یدهد و در محیط آبگوشت دانه ریز در ته لوله و منظره کشت، کدر است.

باسیل های بلند، مستقیم و شدیداً پلی مورف که یکنواخت رنگ نمی شوند و دارای دانه های متاکروماتیک کمتر از میتیس است.

میتیس: کلنی های بزرگ ) 2- 1 میلی متر( خاکستری مایل به سیاه ایجاد م یکند و بیشتر سوش های آن همولیز بتای ضعیف میدهد و در محیط آبگوشت ایجاد کدورت یکنواخت می نماید.باسیل های بلند، خمیده و پلی مورف که یکنواخت رنگ شده و دارای دانه های متاکروماتیک می باشند

توجه: تقسیم بندی مذکور بر اساس شدت بیماری ایجادشده در طی یک اپیدمی است.

درصورتیکه باسیل دیفتری در محیط لوفلر رشد کرده و با متیلن بلو رنگ شود، هر تیپ آن مشخصات میکروسکوپی ویژگیهای بالا را دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.