دوبوتامین (روش مصرف،خطرات و اثرات،دوز دارو)

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر دبوتامین

دبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است و با تحریک مستقیم گیرنده های بتا- یک قلب،قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضربه ای آن را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کاهش می دهد ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را تسهیل می نماید. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

دوبوتامین (Dobutamine)
طبقه بندی درمانی: اینوتروپیک
موارد مصرف:  افزایش برون ده قلبی
موارد عدم مصرف :  سابقه هیپرتانسیون، حاملگی، شیردهی
تداخلات دارویی : برتیلیوم
اشکال دارویی:
Injection ,solution:12.5mg/ml ,20ml
Injection Powder,Lyophilized: 250mg

تنظیم قطرات دوبوتامین در میکروست :
برای تنظیم قطرات سرم دوبوتامین از این فرمول استفاده می شود
آمپول دوبوتامین به صورت ۲۵۰ میلی گرم در بازار دارویی موجود می باشد ، هنگام آماده کردن با سرم دکستروز  %۵رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون می شود.

ml/min =

مقدار محلول× دوز دارو ×وزن بیمار  ×۶۰

مقدار دارو در حلال

توجه:

  • وزن بیمار باید بر حسب کیلوگرم باشد.
  • مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.
  • فاکتور قطره در میکروست برابر با ۶۰ می باشد.
  • مقدار داروی تجویز شده(دوز دارو) باید بر حسب میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه باشد.
  • مقدار دارو در حلال باید بر حسب میکروگرم باشد.

 

مقدار داروی تجویز شده

g/kg/min

 

سرعت انفوزیون (gtt/min )

۴۰kg۴۵kg۵okg۵۵kg۶۰ kg۶۵kg۷۰ kg۷۵ kg
۱۱gtt۱gtt۱gtt۱gtt۱gtt۲gtt۲gtt۲gtt
۳۳gtt۳gtt۴gtt۴gtt۴gtt۵gtt۵gtt۵gtt
۵۵gtt۵gtt۶gtt۷gtt۷gtt۸gtt۸gtt۹gtt
۱۰۱۰gtt۱۱gtt۱۲gtt۱۳gtt۱۴gtt۱۵gtt۱۶gtt۱۸gtt
۱۵۱۴gtt۱۶gtt۱۸gtt۲۰gtt۲۱gtt۲۳gtt۲۵gtt۲۸gtt
۲۰۱۹gtt۲۱gtt۲۴gtt۲۶gtt۲۸gtt۳۱gtt۳۳gtt۳۶gtt
۲۵۲۴gtt۲۷gtt۳۰gtt۳۳gtt۳۶gtt۳۹gtt۴۲gtt۴۵gtt
۳۰۲۹gtt۳۲gtt۳۶gtt۳۹gtt۴۳gtt۴۶gtt۵۰gtt۵۳gtt

محلول رقیق شده طی ۲۴ ساعت استفاده شود. محلول باید شفاف و بدون رنگ باشد.ممکن است دارو بعد از رقیق سازی صورتی شود که این تغییر رنگ با طول مدت رقیق سازی ارتباط دارد و نتیجه اکسیداسیون مختصر داروست و تاثیر بالقوه ای در قدرت دارو ندارد. ظروف PVC  تاثیری در کاهش قدرت دارو ندارند.

 

دوز دارو دوبوتامین

دوز معمولی mg/kg/min 10-5/2 است. بندرت ممکن است تا mg/kg/min40 داده شود. سرعت انفوزیون تا رسیدن به پاسخ مطلوب به تدریج افزایش می­یابد. (دوز دارو در فواصل ،     ۲۰-۱۵ دقیقه هر بار mg/kg/min 2 افزایش داده می­شود). اثر دارو معمولاً در ۲ دقیقه شروع می­شود و حداکثر تأثیر آن معمولاً ده دقیقه بعد از شروع دارو می­باشد.

توصیه ها و اقدامات پرستاری
هر یک از موارد زیر را گزارش دهید:

  • سردرد، بی حسی در انتهاها، تنگی نفس، درد قفسه سینه ، درد محل تزریق.
  • در صورت هیپوولمی لازم است ابتدا با تجویز گلیکوزیدهای قلبی مشکل برطرف گردد سپس دبوتامین شروع شود.
  • وجود حساسیت به سولفیت ها باید بررسی گردند زیرا کشنده می باشند
  • نشت عروقی یا ایسکمی محیطی ناشی از دوبوتامین می­تواند منجربه پوسته پوسته شدن و نکروز بافت های محیطی گردد. آنتی دوت: در محل نکروز یا پوسته پوسته شدن باید توسط یک سوزن باریک زیر جلدی، ml10 محلول حاوی mg5 فنتولامین تزریق شود. آنتی دوت باید توسط پزشک تجویز شود.