دانلود معرفی کامل تستهای آزمایشگاهی (روش های آزمایش)

دانلود بیش از ۳۰۰ تست آزمایشگاهی با زبان فارسی،مجموعه ای کامل از نام آزمایشهای تشخیص طبی از جمله خون،ادرار و مدفوع،هورمون و سرولوژی،تست های آزمایشگاهی و روش کار در آزمایشگاه،علوم آزمایشگاهی،میکروب شناسی،ایمنی شناسی و ….،آشنایی و آموزش کامل تست های آزمایشگاهی،دانستنی های آزمایشگاه تشخیص طبی

همه تست ها و روش های آزمایشگاهی در فایل word و برای راحتی کار به صورت تفکیک شده بر طبق حروف الفبا جمع آوری شده است.

معرفی هر تست شامل بخش های زیر می باشد:

بخش های معرفی هر تست :
نام اختصاری
سایر نام ها
بخش انجام دهنده
نوع نمونه قابل اندازه گیره
حجم نمونه مورد نیاز
شرایط نمونه گیری
موارد عدم پذیرش
شرایط نگهداری
کاربردهای بالینی
روش اندازه گیری
مقادیر طبیعی و خطرناک
تفسیر
عوامل مداخله گر
 توضیحات

در همین سایت موارد زیادی از این تست ها به صورت رایگان برای اطلاعات قشر آزمایشگاهی و پزشکی و همینطور کسانی که به آزمایشگاهها مراجعه میکنند وجود دارد.

برای نمونه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

روش کشت واژن در خانمها

معرفی کامل تست ها در فایل زیر گرد آوری شده است:

نوع فایل:word

حجم:۲٫۵ مگابایت

تعداد صفحه:تقریبا ۱۳۰۰ صفحه

اسامی تست های معرفی شده:
Borrelia burgdorferi Antibody, IgM
Eosinophils Count, Urine
Pancreatic Elastase, Faeces
Leptospira Antibody, IgM
Paraneoplastic Autoantibody Evaluation
Myositis-Specific Antibody Panel
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
Brucella detection by PCR
Carbohydrate Antigen 242, Serum
Dopamine, Plasma and Urine
Cystatin C with Estimated GFR, Serum
Human epididymis secretory protein 4
Procalcitonin, Serum
Phenobarbital, Serum or Plasma
Kappa/Lambda Quantitative Total Light Chains with Ratio, Serum
Nuclear Matrix protein 22, Urine
Clostridium difficile Toxin A/B assay, Stool
Helicobacter pylori Antigen, Stool
Calprotectin, Stool
Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 3, Serum
Sweat Electrolytes Test
Cryoglobulin, Qualitative; Serum
HLA_B Diagnostic Panel
Diabetes Mellitus Autoantibodies, Serum
Fluorescent treponemal antibody-absorbed (FTA-ABS), Serum
Hepatitis B Virus Genotyping
Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain
Fecal Fat, Random /Timed Collection, Quantitative
BKV and JCV (Polyoma virus) Quantification by Real-Time PCR
C9 Complement Functional, Serum
C2 Complement Functional, Serum
Varicella-Zoster Virus, Molecular Detection, Real-Time PCR
Complement Components, Overview
HER-2 DNA Quantification by Real-Time PCR
Acetylcholine Receptor Antibody, Serum
Seminal Fluid Analysis
QuantiFERON-TB Gold in-Tube, Blood
Parvovirus B19, Molecular Detection, Real – Time PCR
Synovial Fluid Analysis
Peritoneal Fluid Analysis
Pleural Fluid Analysis
Cerebrospinal Fluid (CSF), Analysis and Culture
Group ? Streptococcus molecular detection, Real – Time PCR
Coagulation Factor X Activity Assay, Plasma
Coagulation Factor IX Activity Assay, Plasma
Blood Culture and Sensitivity
Ear Discharge, Smear and Culture
Tyrosine, Urine
Eye & Conjunctival Smear and Culture
Toxoplasma gondii molecular detection, Real – Time PCR
Paper Chromotoghraphy for amino acids, Saccharides and Lipids
Lower Respiratory Tract Smear&Culture
Upper Respiratory Tract Smear & Culture
Men Genital Specimens Culture & Smear
Urethra,Vagina, Rectum, Endocervix, Pharynx for Gonococcal Infection
Women Genital Specimens Culture and Smear
MTHFR Mutation Detection by Real Time PCR
Occult Blood, Fecal
Indirect Antiglobulin Test, Serum
Direct Antiglobulin Test (Coombs), Blood
Wound Culture and Gram Stain
Osmotic Fragility Test, Erythrocytes
ABO&Rh Group, Blood
Mycobacterium tuberculosis Complex, Molecular Detection, PCR
Stool Culture for Enteropathogenic Bacteria, Parasite and Virus
Protien Total, Urine (24 hours, Random)
Zinc, Urine
Protein Total, Urine (Quantitative)
Potassium, Urine
Ova&Parasites Examination, Stool
Inclusion body, RBC
Lishman body
Malaria Smear and Other Blood Parasites, Blood
Hemoglobin Electrophoresis, Blood
Sickle cell Screen, Blood
White Blood Cell Count and Differential Count
Pripheral Blood Smear, Red blood cell
Bleeding time, Blood
Lupus erythematosus (LE) Cell
CBC (Complete Blood count) and Differential Count
Clotting Time, Blood
Urine Sensitivity and Culture
Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping, High-Risk Types by PCR
Thyroglobulin Tumor Marker, Serum
Urea Nitrogen: Creatinine Ratio
BCR – ABL, P210, RNA Detection by Real Time PCR
Creatinine Clearance, Serum and 24-Hour Urine
JAK2Mutation Detection by PCR
Acid Phosphatase, Plasma or Serum
Lupus Anticoagulant, Plasma
Coagulation Factor VII Activity Assay, Plasma
Stradiol, Sreum
Antimullerian Hormone, Serum
Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S), Serum
HLA Class I&II Molecular Typing
۲۵-Hydroxy Vitamin D, Serum
Prostate-Specific Antigen (PSA) Free, Serum
Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG), Serum
Insulin-Like Growth Factor 1, Serum
Insulin, Serum
Inhibin A, Serum
Unconjugated Estriol (Free), Serum
Beta Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative
Pregnancy – Associated Plasma Protein A, Serum
Pregnancy Test, Serum or Urine
Herpes Simplex Virus (HSV) Detection by Real-Time PCR
Reticulocytes Count, Blood
Activated Partial Thromboplastin Time, Plasma
Prothrombin Time and International Normalized Ratio
Hematocrit, Blood
Hemoglobin, Blood
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)
T3 (Triiodothyronine) Resin Uptake, Serum or plasma
Testosterone, Total and Free, Serum
Toxoplasma gondii Antibody, IgG and IgM
Vitamin B12 Assay, Serum
Prolactin, Serum
Progesterone, Serum
Growth Hormone, Serum
Folic Acid, Serum
Cytomegalovirus Antibodies, IgG and IgM, Serum
Adrenocorticotropic Hormon (ACTH), Plasma
Hepatitis C Virus (HCV) Quantitative by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR)
Hepatitis C Virus Genotype by Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Followed by Hybridization with Sequence-Specific, Fluorescent-Labeled Oligonucleotide Probes
Hepatitis B Virus (HBV) Quantitative by Real-Time PCR
Cytomegalovirus (CMV) Quantitative by PCR
Quad Marker (Second Trimester) maternal, Serum
Double Marker (First Trimester) maternal, Serum
Coagulation Factor XI Activity Assay, Plasma
Factor V Leiden Assay, Plasma
Coagolation Factor XIII Assay, Plasma
Fibrinogen, Plasma
Platelet Count
Protein C Activity
Protein S Activity
D-Dimer and Fibrin Degradation Products, Plasma
Ammonia, Plasma
Coagulation Factor VIII Activity Assay, Plasma
Coagulation Factor V Activity Assay, Plasma
Alpha1-Fetoprotein (Tumor marker), Serum
Protien Total, Urine (24 hour, Random)
Rubella Virus Antibody IgG/IgM, Serum
Beta 2 Microglobulin
Triiodothyronine, Free – FT3
Thyroglobulin Antibody (Anti-TG), Serum
Renin Activity, Plasma
Thyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO),Serum
Androstendione, Serum
Urea Breath Test
Human Leukocyte Antigen-B 27
Tissue-Transglutaminase Antibody IgA/IgG, Serum
Herpes Simplex Virus Type 1&2 Antibody IgG/IgM, Serum
Fasciola Hepatica, Antibody IgG, Serum
Chlamydia Trachomatis Antibody IgG/IgM, Serum
Mycoplasma pneumoniae Antibody, IgG/IgM, Serum
Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum
Varicella-Zoster Virus Antibody, IgM / IgG, Serum
Allergy Screen Panel, Serum
Mumps Virus Antibody IgG/IgM, Serum
Measles Virus Antibody IgG/IgM, Serum
Brucella abortus Antibodies IgG/IgM, Serum
Proteinase 3 Antibodies, IgG, Serum
Myeloperoxidase Antibodies, IgG, Serum
Anti Phospholipid Antibodies, IgG/IgM, Serum
Anti Cardiolipin Antibodies, IgG/IgM,Serum
Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, IgG, Serum (Anti CCP)
Complement Component C1q, Serum
Total Hemolytic Complement (CH50)
Echinococcus granulosis IgG Antibody
Helicobacter pylori Antigen, Total antibodies
Metanephrine/Normetanephrine, Plasma
Fecal Calprotectin
Metanephrine/Normetanephrine, Urine
Liver/Kidney Microsome Type 1 Antibodies IgG, Serum
C-Peptide, Serum
Immunoglobulin G Subclasses, Serum
C1 Esterase Inhibitor, Serum or Plasma
Alpha-1 Antitrypsin, Serum
Kidney stone Analysis
Anti-Mutated citrullinated vimentin, IgG
Immunoglobulin E, Serum
Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I/-II) Antibody,IgG
Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgG, IgM, Serum
Gliadin IgG/IgA Antibodies
Gastrin, Serum
Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing, Cross Matching
Anti Toxoplasma Antigen, Antibody (IgG,IgM)
Anti Smooth Muscle Antibody, Serum
Leukemial Lymphoma Immunophenotyping by Flow Cytometry
Nitro Blue Tetrazolium Test
Antinuclear Antibody (ANA), Serum
Endomysial Antibody,Serum IgA
Saccharomyces cerevisiae Antibody, IgG/IgA
CD4 and CD8 Enumeration
Anti Troponema Pallidum Antibody, IgG
Listeria monocytogenes Antibody, IgG
Glomerular Basement Membrane Antibodies, IgG
Anti Nuclear Antibody Profile
Human Immuno Deficiency Virus -Antibody & Antigen
Hepatitis Delta Virus- Antibodies
Hepatitis C Virus Antibody
Hepatitis B Surface Antigen
Hepaptitis B Surface Antibody
Hepatite B envelope Antigen
Hepatitis B envelope Antibody
Hepatite B Core, Antibody IgM
Hepatitis B Core Antibody (Total)
Hepatitis A Antibody (Total)
Hepatitis A, IgM Antibody
Thyroid Stimulating Hormone – TSH
Thyroxine , Total (T4)
Triiodothyronine (T3)
Parathyroid Hormone (Parathormone) – PTH
Prostate Specific Antigen – P.S.A
Luteinizing Hormone – Follicle Stimulating Hormone – FSH, LH
Ferritin
Thyroxine , Free – FT4
Erythropoietin – EPO
Cortisol Blood
Carcinoembryonic Antigen – CEA
Calcitonin Test (CT)
Cancer Antigen 125 (CA 125)
Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9)
Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3)
Anti-ds- DNA Antibody
Aldosterone
Wright test
Widal test
Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
Valporic Acid (V.A)
Urine analysis (Urinalysis) (UA)
Theophylline (THEO)
Rapid plasma Reagin (RPR)
Reducing Substance , Urine
Primidone (PR)
Phenytoin ( Total and free) (PNY)
Phenobarbital
Osmolality Serum/Urine (OSM)
Mucoplysaccharides, urine (MPS,U)
Met Hemoglobin
Lactose Tolerunce Test (L.T.T)
Lithium
C-Reactive Protein , High Sensivity (HS CRP)
Glucose, urine (Glu, U)
Ethosuximide
Digoxin
Cyclosporine . Blood (CSA)
Coombs – Wright
Carbamazepine (CAR)
Anti thrombin III
Anti Streptolysino O (ASO)
APOB
Apo A1
۱۷- OH- Progestrone
۱۷- ketosteroid, Urine
۵-Hydroxyindole Acetic Acid, Urine
۲- Mercapto Ethanol (2ME)
Glocuse, 2 hour Post Prandial (2hpp)
Zinc (Zn)
Vanillylmandelic Acid (VMA), 24 Hour, Urine
Potassium, Urine
Cortisol, Urine
Uric Acid
Uric Acid, urine
Urea, urine
Troponin I, Ouantitative
Triglycerides (Tg)
Transferine , serum
Protein Total
Tacrolimus, Blood
Sodium (Na)
Sodium, Urine
Rheumatoid Factor (RF)
Pyrovate
Protein total body fluid
Protein Electrophoresis , urine
Prostatic Acid Phosphatase
Pro BNP
Potassium (K)
Phosphorus (Phos)
Phosphoras ,urine
Oxalat ,Urine
Micro albumin, urine
Magnesium (Mg)
Low Density Lipoprotein, Cholesterol (LDL-C)
Lipoprotein Electrophoresis
Lipoprotein-a (Lpa)
Aderno Corticotropin Hormone (ACTH)
Lipase
Lactate
Lactate Dehydrogenase (LDH)
Iron and Total Iron-Binding Capacity (Fe، TIBC)
ImmunoglobulinG (IgG)
Immunoglobulin M (IgM)
Immunoglobulin A (IgA)
High Density Lipoprotein, Cholesterol (HDL-C)
Hemoglobin Electrophoresis , Blood
Hemoglobin A1c (HbA1c)
Hemocystein
Glucose Tolerance test (GTT)
Glucose -6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD)
Gamma-Glutamyl transferase (GGT)
Fasting Blood Suger (FBS)
Protein Electrophoresis
Creatinine (Cr)
Creatinin , Urine
Creatine Phosphokinase (CPK)
Copper (Cu)
Copper , Urine
Citrate , Urine
Cholesterol (Chol)
Chloride (Cl)
Chloride, urine
Ceruloplasmin (Cp)
Calcium, Blood (Ca)
Calcium, Urine
C4 complement
C3 complement
C – Reative Protein (CRP)
Blood Urea (Urea)
Blood Suger (BS)
Blood Suger 2 hours after Food (lunch or dinner)
Blood Gases (Arterial, Venous)
Bilirubin (Total, Direct)
Bicarbonate
Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT)
Anti-Nuclear Antibody (ANA)
Amylase
Amino Acid Urine, Quantitative
Amino Acid, Quantitative , Plasma
Alkaline Phosphatase (Alp)
Aldolase
Albumin (Alb)
Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT)
Adenosindeaminase (ADA)

قابل ذکر است در صورت آپدیت های بعدی فایل به روز گشته و نسخه جدید به صورت رایگان به ایمیل خریداران ارسال خواهد شد.

دانلود فایل معرفی کامل تست های آزمایشگاهی نسخه ۱ در فایل زیر:قیمت ۵۰۰۰ تومان

RIAL 50,000 – خرید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.