آزمایش هورمون FSH (شرایط آزمایش،نرمال،نحوه انجام)

اندازه گیری هورمون محرک فولیکول,تفسیر آزمایش fsh,آزمایش هورمونی روز سوم پریود,شرایط آزمایش FSH,هورمون fsh در مردان
غده ی هیپوفیز از ۳ بخش تشکیل شده است که بخش قدامی آن ۶ نوع هورمون ترشح می کند. یکی از این هورمون ها که جزو گنادوتروپین ها ( محرک غدد جنسی) محسوب می شود، هورمون محرک فولیکول یا FSH نام دارد.
این هورمون هم در مردان بر روی اسپرم سازی اثر دارد و هم در خانم ها در چرخه ی تخمدانی و آزاد شدن تخمک نقش دارد. اختلال در ترشحات هورمونی هیپوفیز می تواند بر روی عملکرد جنسی به واسطه ی نقش این هورمون اثر گذار باشد.

در خانم ها FSH به سیکل قاعدگی و تولید تخمک در تخمدان ها کمک می کند. میزانFSH  در طول چرخه قاعدگی متفاوت است و بیشترین مقدار آن قبل از آزاد شدن تخمک است.
در آقایان ، FSH به ساخت اسپرم کمک می کند و میزان آن به طور معمول ثابت می ماند.
میزان FSH و سایر هورمون ها ( هورمون جسم زرد ، استروژن و پروژسترون ) هم در آقایان و هم در خانم ها اندازه گیری می شود تا علت عدم بارداری ( ناباروری ) مشخص شود. میزان FSH  می تواند به تشخیص عملکرد صحیح اندام  های جنسی آقایان و خانم ها ( بیضه و تخمدان ها ) کمک می کند.

هورمون محریک فولیکولی (FSH)

چرخه ی تخمدانی
مرحله ی فولیکولی : ۱٫۳۷–۹٫۹ واحد بین المللی بر لیتر(IU/L)
اوجی که در میانه ی دوره داریم : ۶٫۱۷–۱۷٫۲ IU/L
مرحله ی لوتئال : ۱٫۰۹–۹٫۲ IU/L
خانم ها پس از یائسگی : ۱۹٫۳–۱۰۰٫۶ IU/L
مرد : ۱٫۴۲–۱۵٫۴ IU/L

بسیاری شرایط می تواند میزان  FSH   را تغییر دهد. پزشک باید هرگونه نتیجه غیر طبیعی را که مرتبط با علایم بالینی شما است را مطرح کند.

افزایش میزان FSH
افزایش میزان FSH ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود
یائسگی
کاهش عملکرد تخمدان ها قبل از سن ۴۰ سالگی  ( عدم تخمک گذاری )یائسگی

افزایش FSH  در مردان ممکن است به دلایل زیر باشد :
سندرم کلاین فلتر
بیضه ها وجود ندارد و یا عملکرد درستی ندارد
بیضه ها در اثر بیماری آسیب دیده اند. مثل وابستگی به الکل و یا درمان با اشعه ایکس و یا شیمی درمانی.
افزایش میزان FSH در کودکان ممکن است به معنی شروع بلوغ باشد.

 

این ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ میباشد که از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .

ﺗﺮﺷﺢ FSH ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ (GnRh) ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ، اﺳﺘﺮوژن و آﻧﺪروژﻧﻬﺎ دارای اﺛﺮات ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺮﺷﺢ FSH ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺗﺮﺷﺢ FSH دارای ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در دوره ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ FSH دارای ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ (ﻓﺎز ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر) FSH ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻬﺎی ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ FSH در اواﺳﻂ دوره ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری (اووﻻﺳﯿﻮن) ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .
ﻏﻠﻈﺖ FSH در اواﯾﻞ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ (ﻓﺎز ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر) ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در اواﺧﺮ دوره (ﻓﺎز ﻟﻮﺗﺌﺎل) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺛﺮ ﻣﻬﺎری ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻘﺪار FSH ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
در آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻮرﻣﻮن FSH ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .
در اﻃﻔﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ FSH ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺳﻨﺠﺶ FSH در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ، آﻣﻨﻮره اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ، ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺰم و وﯾﺮﯾﻠﯿﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

ﺿﻤﻨﺎً FSH ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﻏﺎز ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﺳﺖ و ﺳﻨﺠﺶ FSH در آﻗﺎﯾﺎن در ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺎروری ، ﻫﯿﭙﻮﮔﻨﺎدﯾﺴﻢ ، ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﺠﺶ FSH ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ زودرس و ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻮرﻣﻮن FSH را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

تست FSH
توضیحات و مراحل انجام تست به روش الایزا

توضیحات اولیه
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .
از ﻧﻮک ﺳﻤﭙﻠﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺟﺬب ﻧﻮری ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و درب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺮاﺣﻞ عملی اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ :
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .
استاندارد ها را به ترتیب غلظت بچینید.
به ترتیب غلظت،از بالا تا پایین ستون  شماره ۱ میکروپلیت ,از هر استاندارد۵۰ لاندا  را درون چاهک ها بریزید…
در ادامه ی استانداردها در هر چاهک ۵۰ لاندا از ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل را درون چاهک ها بریزید…

در ادامه ی کنترل ها ۵۰ لاندا از ﻧﻤﻮﻧﻪ هر بیمار را داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ…
حال ۱۰۰ لاندا آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را داﺧﻞ کلیه ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﯿﺖ را ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت نیم ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ۲۲ -۲۸ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

حال ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮیید…
در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
حال ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا (Chromogen-Substrate) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ لاندا ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه (Stop Solution) ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰ nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰ nm ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد) .