آنومالی آلدر ریلی

در این اختلال ارثی گرانولهای ازروفیلیک درشت تیره درسیتوپلاسم گلبولهای سفید مشاهده میشوند.

• این گرانولها ممکن است مشابه گرانولهای توکسیک به نظر برسند اما هیچ ارتباطی با عفونت ندارند.

• در این اختلال ارثی کمبود انزیم لیزوزومی که برای تجزیه (موکوپلی ساکارید) لازم است موجب تجمع آن وشکل گیری اجسام درشت در گلبولهای سفید میگردد.

• عملکرد گلبولهای سفید در این اختلال طبیعی است.

گرانولهای درشت در این اختلال شبیه گرانولهای ازروفیلیک پرومیلوسیت به نظر میرسند.در این تصویر یک لنفوسیت حاوی گرانولهای درشت تیره مشاهده میشود.این گرانولها توسط واکوئلهایی احاطه شده اند.

گرانولهای الدر در نوتروفیل ممکن است مشابه گرانولاسیون توکسیک به نظر برسند.درپائین تصویر یک ائوزینوفیل با گرانولاسیون غیر طبیعی مشاهده میشود.

منبع:payvandlab.com

نظرات بسته شده است.