آنومالی چدیاک هیگاشی

سندرم کشنده ای که در ان گرانولهای درشت ابی تیره درسیتوپلاسم تمام گلبولهای سفید مشاهده میگردند.

این گرانولهای درشت در اثر ادغام گرانولهای اولیه وثانویه ایجاد می گردند.

عفونتهای مکرر باکتریال در این بیماران شایع است و اکثر بیماران در سن کم فوت می کنند عملکرد گلبولهای سفید طبیعی نیست.

گرانولهای ائوزینوفیل در سندرم چدیاک هیگاشی دو تا سه برابر اندازه طبیعی ، درشت ، گرد یا بیضی شکل میشوند.

در سندرم چدیاک هیگاشی گرانولهای درشت صورتی با اندازه 5 میکرون

در سیتوپلاسم مونوسیتها ممکن است مشاهده شود

نظرات بسته شده است.