اهدای گرانولوسیت

اهدای گرانولوسیت

معمولا به دلیل طول عمر پایین گرانولوسیتها که حدود 24 ساعت میباشد جدا کردن گلبولهای سفید از کیسه خون ارزشی ندارد. بهترین راه برای انتقال گلبولهای سفید انجام روش آفرزیس میباشد. در این روش فرد دهنده و گیرنده هردو به دستگاه Cell separator وصل میشوند. خون فرد دهنده وارد دستگاه شده و تنها گلبولهای سفید از فرد دهنده جدا و به فرد گیرنده منتقل میشود و سایر فراورده ها به فرد دهنده باز گردانده میشود. برای انتقال گرانولوسیتها سازگاری ABO , Rh , HLA لازم میباشد.

موارد تزریق گرانولوسیتها

نوتروپنی و لکوپنی شدید
تب مداوم به مدت 48-24 ساعت
عفونتهای باکتریایی و قارچی خون که به آنتی بیوتیکها پاسخی ندهد
کاهش تولید رده میلوئید که گاهی با تزریق گلبولهای سفید عملکرد مغز استخوان بهبود میابد

در انتقال گلبولهای سفید اگر از کیسه حاوی این سلولها استفاده میشود بهتر است که قبل از تزریق کیسه اشعه داده شود و از نظر ویروس سیتومگال نیز بررسی شود. اشعه باعث فعال کردن لنفوسیتها و نیز جلوگیری از واکنش های GVHD = Graft Versus Host Disease  میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.