تست کراس مچ Cross match

عنوان:  تست کراس مچ Cross match
اقدامات وابسته : شناخت خطاهای تکنیکی و عوامل مداخله گر در تست
۳)    هدف :  تهیه کیسه خون هم گروه برای بیمار
۴)    کاربرد:
تهیه خون هم گروه و ایمن برای بیماران در حال خونریزی یا بستری دربخش که دچار افت هموگلوبین هستند.
۵) صلاحیت وشایستگی :
انجام تست کراس مچ باید توسط افراد خبره وباتجربه بانک خون که دارای صلاحیت علمی و تجربی میباشند صورت گیرد

۶) نمونه:
برای انجام این تست هم میتوان از سرم و هم از پلاسمای بیمار استفاده کرد.

۷) تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز:
۱- لوله شیشه ای
۲-سرم فیزیولوژی
۳- کیسه خون هم گروه با خون بیمار
۴- پیپت پاستور
۵- لام و لامل
۶-میکروسکوپ
۷-سروفیوژ
۸-نمونه بیمار۰سرم ویاپلاسما)
۹- جا لوله ای
۱۰-چسب کاغذی برای ثبت مشخصات بیمار بر روی کیسه خون
۱۱-محلول لایز بافر MLB2
۹)    نکات ایمنی : استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار

۹)مستندات:
۱-۹- لیبل شامل مشخصات کامل بیمار بر روی نمونه ارسالی جهت کراس مچ
۲-۹ کنترل کیفی محلولها ، لوله ها ، لام ، کیسه خون و…….توسط پرسنل بانک خون
۳-۹- ثبت شماره های کیسه های خونی و گروه و مشخصات بیمار در دفتر مخصوص کراس مچ توسط پرسنل بانک خون

۱۰)    کنترل کیفی :
بررسی کیسه های خون از نظر تاریخ – شکل – رنگ ظاهری –تاریخ انقضاء- بررسی محلولهای دخیل در کراس مچ از نظر کیفیت و تاریخ انقضای محلو لها ، تمیز بودن لوله ها و لامها و……….

۱۱)    روش اجرایی:
ابتدا درخواست کامپیوتری کراس مچ با سابقه بیمار در صورت وجود ، چک شده و نمونه سرم یا پلاسما که دارای لیبل مشخصات بیمار روی آن است به مدت ۳ دقیقه سانتریفوژ شده ، سپس از کیسه های خون هم گره بیمار یک کورد کنده
چهار قطره از سرم بیمار و دو قطره از سوسپانسیون سلولی تهیه شده را در یک لوله تمیز ریخته و بلافاصله سانتریفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم سپس دو قطره محلول لیز بدان اضافه کرده و حدود ۱۵ دقیقه در بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد قرار میدهیم سپس از بن ماری خارج کرده و سانتریفیوژ می کنیم و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می نمائیم مجدداً ۳ بار محتویات لوله را با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در انتها یک قطره آنتی هیومن گلوبولین بدان اضافه کرده و سانتریفوژ میکنیم و از نظر آگلوتینا سیون بصورت ماکروسکوپی ومیکروسکوپی بدقت بررسی مینمائیم .در صورت عدم آگلوتیناسیون کیسه خون را به بخش تحویل میدهیم و مشخصات را در دفتر کراس مچ و کامپیوتر ثبت و
ظبط می نمائیم.
۱۲) محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲-آلوده بودن لوله های کراس مچ
۲-۱۲- غلظت کم یا زیاد سرم فیزیولوژی و لیز شدن سوسپانسیون سلولی
۳-۱۲- لیز بودن نمونه خون ارسالی از بیماران
۴-۱۲- لیز بودن کیسه خون
۵-۱۲- اتمام تاریخ مصرف کیسه خون یا محلولهای مصرفی در پروسه کراس مچ

تفسیر ( علل  تکرار ):
۱-۱۳- ری اکشن دادن خون بیمار با کیسه خون به هر دلیل
۲-۱۳- آلوده بودن تجهیزات آزمایشگاهی یا کیسه خون و یا لیز کیسه خون
۳-۱۳-دور زیاد سانتریفوژ باعث فشرده شدن گلبولها و ایجاد تکمه سلولی در ته لوله و درنهایت مثبت کاذب میشود.
۴-۱۳-پدیده رولو:  افزایش پروتئین های فاز حادو ایمونوگلبولین های پلی کلونال در عفونت ها و التهاب های حاد و مزمن و هم چنین حضور پروتئین های مونو کلونال باعث تشکیل پدیده رولو میشود که دراین صورت با اضافه کردن چند قطره سرم فیزیولوژی میتوان رولو را از بین برد.

۱۴) رفرانس ها و منابع:
۱-۱۴ –کتاب هماتولوژی دیوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.