سلول هدف یا کودوسیت

سلول هدف(Target Cell) یا (کودوسیت)
این گلبولها به شکل سلولهای نازک و زنگوله ای شکل بوده که نسبت سطح به حجم آنها، افزایش پیدا کرده است.
این سلولها در گستره رنگ شده به شکل سیبل تیراندازی دیده میشوند، بدین صورت که مرکز سلول تیره رنگ بوده و اطراف آن را حلقه سیتوپلاسم بدون رنگ فراگرفته است.
علت ایجاد این سلولها، افزایش لیپیدهای غشایی میباشد و در مواردی چون بیماری های کبدی، نقص ارثی LCAT3، متعاقب برداشت طحال، تالاسمی، هموگلوبینوپاتی های S و C و بیماری های کبدی، دیده میشود. در کمخونی فقر آهن نیز ممکن است سلولهای هدف دیده شوند.
زایش کلسترول و فسفوایپید موجب افزایش سطح گلبول شده که در وسط حالت بیرون زدگی پیدا کرده . گلبول را به شکل ناقوس church cell) ) در می آورد.
حالت بیرون زدگی غشا در گستره به صورت دایره ای با هموگلوبین متراکم در وسط گلبول قرمز ظاهر شده که به آن گلبول هدف می گویند.وقتی چنین گلبول هایی روی گستره خشک می شوند غشای اضافی در وسط گلبول قرار می گیرد.
گلبول هدف میکروست در هر کمخونی هیپوکروم به ویژه در تالاسمی ، هموگلوبینوپاتی ها ( به ویژه (HbE , HbS , HbD , HbC و فقر اهن شدید مشاهده می شود.
گلبول هدف نورموسیت و یا ماکروسیت در یرقان انسدادی ، بیماری های هپاتوسلولار اولیه مانند هپاتیت که در آنها غشای گلبول توسط لیپیدهای غیر طبیعی بزرگتر شده است ، دیده می شود.
گلبول هدف نورموسیت همچنین در فقدان طحال یا فقدان عملکردی طحال و در بعضی از هموگلوبینوپاتی ها دیده می شوند.

منبع:
laboratoryscience.persianblog.ir
تلگرام expertlab1

نظرات بسته شده است.