سلول پلاسماسل (ویژگی و مورفولوژی)

پلاسماسل‌ها از سلول‌های لنفوسیت B مشتق می‌شوند. به این معنی که لنفوسیت B پس از برخورد با آنتی‌ژن تحریک و تقسیم می‌گردد که یکی از سلولهای حاصل از تقسیم، به پلاسماسل تبدیل می‌شود.
لنفوسیت ها پس از تحریک آنتی ژنیک، جهت تولید آنتی بادی، به پلاسماسل تبدیل میشوند.
سلولی است گرد یا کمی بیضی با اندازه ای حدود 9-20 میکرون.
به علت وجود دستگاه گلژی بزرگ و وسیع در سیتوپلاسم، هسته پلاسماسل کناری یا خارج مرکزی بوده و هرچه سلول بالغ تر و تمایز یافته تر باشد، هسته آن نیز کناری تر است.
کروماتین هسته بصورت توده های شعاعی، شبیه چرخ درشکه دیده میشود.
این حالت هسته، فقط در مقاطع آسیب شناسی دیده میشود و در گسترش های خون محیطی و یا مغزاستخوان ممکن است هسته به شکل چرخ درشکه دیده شود.
هستک ها دیده نمیشوند.سیتوپلاسم به علت وجود RNAفراوان، شدیداً بازوفیلی بوده و در قسمتی که دستگاه گلژی قرار دارد (اطراف هسته)، رنگ نمی گیرد.
مورفولوژی های دیگر پلاسماسل، سلول شعله ای و سلول کف آلود میباشند. Flame cell بدلیل رنگ قرمز-زرشکی سیتوپلاسم، به این نام خوانده می شود.

رنگ قرمز ایجاد شده بدلیل گلیکوپروتئین های تولید شده در شبکه اندوپالسمی خشن میباشد و رنگ زرشکی بدلیل حضور ریبوزوم ها ایجاد میشود.و همچنین Mott cell که به آن Grape cell نیز می گویند، پلاسماسلی است که مملو از اجسام گرد و گلبولی بوده که بیشتر حاوی ایمونوگلوبولین میباشند.

این اجسام را Russell body می نامند. این اجسام بطور طبیعی، بنفش آبی یا صورتی رنگ می گیرند اما در جریان رنگآمیزی ممکن است حل شده و سلول پر از واکوئل های بی رنگ دیده شود.

پلاسماسل ها در حالت عادی در خون محیطی حضور نداشته، ولی پس از تحریکات آنتی ژنیک مانند واکسیناسیون و همچنین بروز پاره ای از عفونت های ویروسی و باکتریال، شاهد افزایش تعداد
پلاسما سل ها در جریان خون و لنف خواهیم بود.

منبع:ویکی پدیا.کانال تلگرام expertlab

نظرات بسته شده است.