شیستوسیت (گلبول قرمز شکسته شده)

گلبولهای قرمز شکسته شده(شیستوسیت)
گلبولهای قرمز قطعه قطعه هستند که به علت صدمه مکانیکی به سلول ایجاد شده اند.
این سلولها به اشکال مختلف ممکن است دیده شوند.
این سلولها ممکن است در نتیجه اختلالات عروقی ایجاد شوند، بخصوص در مواردی که رشته های فیبرین در داخل عروق تشکیل میشود.
گلبولهای قرمز شکسته در حالتی نظیر DIC، TTP و کمخونی های میکروآنژیوپاتیک دیده میشوند. اختالالت دریچه های قلبی، اورمی و سوختگی نیز ممکن است ایجاد گلبولهای شیستوسیت کنند.

توضیح TTP:
مخفف ترومبوتیک ترومبوسیتوپونیک پورپورا
گونه کمیاب اختلال انعقاد خون است که همراه با ایجاد لخته‌های خون بسیار ریز در رگهای کوچک تمام بدن است…

توضیح DIC:
Disseminated intravascular coagulation

اختلال انعقادی منتشر که به‌معنی فعال‌شدن سیستم انعقاد خون به‌صورت منتشر در رگ‌های مختلف بدن است. حالتی خطرناک و کشنده‌است که به‌دلایل مختلفی مانند سرطان، بیماری‌های زنان، عفونت، مسمومیت ومارگزیدگی رخ می‌دهد.

منبع:EXPERTLAB1 تلگرام

نظرات بسته شده است.