راهنمای دستگاه Hitachi 717

دفترچه راهنمای دستگاه Hitachi 717

هدف : نحوه کابری، نگهداری، نکات ایمنی کار با دستگاه هیتاچی

وسایل مورد نیاز : مولتی کلین، ریجنتهای دستگاه، کاپ، سرم کنترل، سمپلر، آب مقطر، لوله شیشه ای، پی پت

نحوه کابری :

شروع به کار دستگاه :

۱ – ظرف آب مقطر و waste را از نظر خالی بودن چک کنید.

۲ – با زدن کلید نارنجی رنگ جلوی دستگاه به سمت راست دستگاه را روشن نمائید و مدتی صبر کنید تا دستگاه به حالت StandBy برسد. ( رسیدن دستگاه به دمای ۳۷ درجه )

۳ – با زدن دکمه Power پرینتر، آن را روشن نمائید.

۴ – سینی ۱ و ۲ ریجنتها را خارج نموده و محلولهای دستگاه را چک نمائید.

تبصره : تمامی محلولهای دستگاه را طبق ویالهای مشخصشان پر نمائید. به جز ویال کلسیم ( کیت الیتک ) که می بایست به نسبت یک سوم با آب مقطر رقیق نمائید.

۵ – ۱ عدد تمونه های سرم کنترل فریز شده را آب نموده و پس از میکس کردن جهت خوانش به دستگاه بدهید.

۶ – سرم های جدا شده را بر اساس Work List مرتب نموده و بر اساس تعداد تستهای موجود هر بیمار، داخل کاپ های دستگاه ریخته و در سینی Sample ( از شماره ۱تا ۶۰ ) چینش نمائید.

۷ – دکمه Routine را زده، دکمه ۵ را فشار داده و Enter نمائید ( ** ) و با فلشهای چپ و راست به روی گزینه Data Clear رفته و دکمه ۵ ( گزینه All ) Enter و دکمه ۱ ( Data Clear ok? ) را Enter نمائید.

** : در قسمت Start Sample No داخل گیومه ها عدد Enter 1 ، Enter 0 ، Enter 1 را از سمت چپ وارد نمائید. سپس با فلشهای چپ و راست ادامه دهید.

۸ – دکمه Routine را فشار داده شماره ۲ ( Patient Test Selection ‌) را Enter نموده، با فشلهای چپ و راست بر روی گزینه Clear رفته، با زدن دکمه ۱ ؛ Enter و مجدد Enter 1 اطلاعات روز قبل را پاک نمائید.

 

نحوه دادن تستها به دستگاه

۱ – دکه Routine را فشار دهید.

۲ – از منوی باز شده کلید شماره ۲ را Enter‌ نمائید.

۳ – در قسمت Smaple NO به ترتیب اعداد Enter 1 ، ‌Enter 0 ، Enter 1 را وارد نمائید.

تبصره : اولین عدد ، شماره مریض می باشد. عدد دوم شماره سینی می باشد و عدد سوم جایگاه کاپ در سینی Sample می باشد.

۴ – در قسمت ID NO : می توانید کد بیمار را وارد نمائید و Enter کنید. در قسمت Comment می توانید یاددااشت مورد نظر را قرار دهید.

۵ – با فلشهای چپ و راست ، روی گزینه تست آمده و با زدن دکمه تست های مورد نظر بر روی صفحه کیبورد تست ها را انتخاب نمائید. در نهایت Enter کرده و تمامی بیماران را این ترتیب بر اساس Work List پذیرش نمائید.

۶ – با زدن دکمه Operation به صفحه اصلی برگشته و با زدن دکمه Start دستور شروع به کار دستگاه را بدهید.

۷ – بعد از اتمام کار دستگاه ، پرینت جواب ها را جدا نموده و در Work List مربوطه وارد نمایید.

۸ – مواردی که بر اساس بروشور کیتها نیاز به رقیق سازی دارند ( مقادیر خارج از حد خوانش ) را طبق بروشور کیت رقیق نموده و مجددا خوانش نمایید.

۹ – موارد بحرانی سریعا جهت اطلاع بیمار و پزشک به پرسنل پذیرش اطلاع دهید. ( لیست موارد بحرانی در مجموعه مستندات بخش موجود می باشد )

خوانش موارد اورژانس :

در مواردیکه نمونه با قید اورژانس تحویل بخش می گردد به روش زیر عمل نمائید.

۱ – نمونه جدا شده را درون کاپ ریخته و در خانه E1 تا E7 قرار دهید.

۲ – بر روی گزینه Stat صفحه کیبورد فشار دهید.

۳ – در قسمت Pos.No جایگاه کاپ مورد نظر را وارد و Enter نمائید.

۴ – در قسمت ID.No شماره بیمار راوارد نموده و Enter نمائید.

۵ – در قسمت Comment به طور دلخواه یادداشت مورد لزوم را وارد نمائید و Enter کنید.

۶ – در قسمت Test با انتخاب تستهای مورد نظر بر روی صفحه کیبورد و زدن دکمه Enter مریض را پذیرش نمائید.

۷ – با زدن دکمه Operation Monitor به روی صفحه اصلی رفته و دکمه Start را فشار دهید.

Sampling Stop :

۱ – در مواقع مورد نیاز ، جهت قطع عملیات برداشت سرم توسط دستگاه با زدن این دکمه می توانید دستگاه را موقتا متوقف نمائید.

۲ – در صورت راه اندازی مجدد، با زدن دکمه Start دستگاه به حالت عادی بر می گردد.

۳ – در مواقع که نیاز به توقف کامل دستگاه می باشد، می توانید از کلید قرمز رنگ Stop استفاده نمایید. در این صورت تمامی اطلاعات دستگاه پاک می شود.

 

اتمام کار با دستگاه :

بعد از تمام شدن تمامی مراحل خوانش دستگاه، دستگاه را به شرح زیر خاموش نمایید:

۱ – تمامی کاپ های سمپل را در ظرف حاوی ماده ضد عفونی کننده تخلیه نمائید.

۲ – محلولهای محیطی مانند کراتینین را از سینی ریجنتها خارج نموده و با درب بسته در کابینت مربوطه قرار دهید.

۳ – درب تمامی ویالهای ریجنت باقیمانده را بسته و در پوش سینی های دستگاه را در جایگاه خود قرار دهید.

۴ – عملیات شستشو را انجام دهید.

۵ – با زدن کلید نارنجی رنگ جلوی دستگاه به سمت چپ و خاموش نمودن پرینتر دستگاه را خاموش نمائید.

۶ – درب محفظه اصلی سینی ها بسته شود.

۷ – تمامی مستندات مربوطه به دستگاه من جمله LogBook و لیست سرویس و نگهداری دستگاه توسط اپراتور تکمیل گردد.

 

کالیبراسیون :

۱ – کالیبراتور مورد نظر پس از آماده سازی در جایگاه S2 قرار داده و در جایگاه S1 کاپ آب مقطر قرار دهید.

۲ – در جایگاه C1 سینی Sample ، سرم کنترل مورد نظر را قرار دهید.

۳ – محلولهای تست های مورد کالیبر را به روز رسانی کنید.

۴ – وارد منوی Routine شوید. دکمه ۳ را فشار دهده Enter کنید.

۵ – در قسمت Calibration Type عدد ۱ را وارد نموده Enter ‌ نمائید.

۶ – در قسمت Std Type عدد ۱ را وارد و Enter ‌ نمائید .

۷ – در قسمت Test ، تست های مورد نظر برای کالیبر از صفحه کیبورد انتخاب و Enter نمائید.

۸ – در قسمت Control No ، عدد ۱ را وارد و Enter نمائید.

۹ – در قسمت Test ، تستهای مورد کالیبر را جهت خوانش کنترل انتخاب نموده و Enter نمائید.

۱۰ – با زدن دکمه Routin به صفحه اصلی منو برگشته و دکمه ۵ را فشار داده و Enter ‌ نمائید.

۱۱ – در صفحه باز شده، در قسمت Start Up کالیبر عدد ۱ را وارد نموده و Enter نمائید.

۱۲ – با زدن دکمه Operation Monitor به صفحه اصلی آمده و دکمه Start را برای شروع کالیبراسیون فشار دهید.

 

Washing دستگاه :

۱ – ابتدا محول مولتی کلین را به درون ویال شماره ۳۲ سینی ریجنت ۲ بریزید.

۲ – کاپ قسمت آب مقطر را پر کنید.

۳ – کلید روتین را بزنید و کلمه Wash‌را ببینید.

۴ – روی صفحه کلید چپ و راست را می بینید. با این کلید به سمت Wash می آئیم و Enter می کنید.

۵ – شماره ( ۲ ) Cells را بزنید ، دستگاه شروع به شستشو می کند.

 

نحوه کنترل کیفی :

۱ – در هر Run کاری می بایست قبل از شروع به خوانش از ۲ عدد کنترل Hi و نرمال جهت کنترل کیفی استفاده نمود.

۲ – مقادیر خوانده شده بر روی نرم افزار بخش وارد نموده و در صورت عدم مشاهده هرگونه خطا، دستگاه قابل اجرا می باشد.

۳ – در صورت بروز هرگونه خطا در نمودار کنترل کیفی، موارد مشاهده شده را به سوپروایزر آزمایشگاه اطلاع دهید تا اقدام اصلاحی صورت گیرد.

۴ – پس از اتمام رسم نمودار کیفی، پرینت تمامی نمودار ها گرفته شده در پوشه سوابق بخش، بایگانی شود.

۵ – در موارد کنترل کیفی خارجی، همانند نمونه کنترل خوانش نموده و اعداد مورد نظر را خوانش نمائید.

۶ – در مواردی که جواب کنترل کیفی خارجی پس از اخذ از مرجع مربوطه خارج از محدوده مورد نظر باشد، نیازمند اقدام اصلاحی می باشد.

 

پارامترهای مورد ارزیابی در نگهداری :

۱ – شستشوی روزانه در پایان هر سیکل کاری می بایست انجام شود.

۲ – شستشوی ماهانه در پایان هر ماه می بایست انجام شود.

۳ – گرفتن Cell Blank و فتومتر چک در ابتدای هر هفته کاری

۴ – گرفتن دیسکت از System و ِData ها در پایان هر ماه

 

ملاحظات ایمنی لازم در حین کار :

۱ – حتما از دستکش لاتکس استفاده نمائید.

۲ – خودداری از تماس با Prob‌های دستگاه

۳ – به هیچ عنوان حین کار دستگاه، سینی ها و ریجنتها جابه جا نشود.

 

اقدامات لازم در حین نیاز به تعمیر :

در صورت بروز هر گونه Error بر روی مانیتور دستگاه، با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه اقدام به رفع مشکل نمائید. در غیر اینصورت کد Error مربوطه را به شرکت پشتیبان فکس نمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *