HIV-1 PCR کیفی

این تست کیفی تقویت و تشخیص HIV-1 DNA از سلول‌های خونی محیطی خالص شده و دیگر نمونه‌ها (بافت، مایع استریل) با استفاده از روش PCR real-time صورت می‌گیرد. در ارزیابی‌های HIV-1 DNA از PCR استفاده می‌شودکه توالی‌های محافظت شده در ژن‌های HIV-1 gag (P24) یا Pol (P31) تقویت می‌شوند. با استفاده از این روش حساسیت و ویژگی 99-96 درصد برای HIV-1ایجاد شده است.