کدهای رنگ html

جدول کامل رنگ های html بر اساس ۶ حرفی و همینطور اسامی رنگ ها،آموزش کد رنگ های html

در زیر می توانید شماره و کد و همینطور اسامی رنگ مورد نظر را پیدا کنید و در صفحه خود یا فتو شاپ بکار ببرید.

مرجع کامل و کد تمام رنگ های موجود در اینترنت

کد رنگ

مرجع کامل رنگ های موجود در نت


#EEEEEE#DDDDDD#CCCCCC#BBBBBB#AAAAAA#۹۹۹۹۹۹
#۸۸۸۸۸۸#۷۷۷۷۷۷#۶۶۶۶۶۶#۵۵۵۵۵۵#۴۴۴۴۴۴#۳۳۳۳۳۳
#۰۰۰۰۰۰#۰۰۰۰۳۳#۰۰۰۰۶۶#۰۰۰۰۹۹#۰۰۰۰CC#۰۰۰۰FF
#۳۳۰۰۰۰#۳۳۰۰۳۳#۳۳۰۰۶۶#۳۳۰۰۹۹#۳۳۰۰CC#۳۳۰۰FF
#۶۶۰۰۰۰#۶۶۰۰۳۳#۶۶۰۰۶۶#۶۶۰۰۹۹#۶۶۰۰CC#۶۶۰۰FF
#۹۹۰۰۰۰#۹۹۰۰۳۳#۹۹۰۰۶۶#۹۹۰۰۹۹#۹۹۰۰CC#۹۹۰۰FF
#CC0000#CC0033#CC0066#CC0099#CC00CC#CC00FF
#FF0000#FF0033#FF0066#FF0099#FF00CC#FF00FF
#۰۰۳۳۰۰#۰۰۳۳۳۳#۰۰۳۳۶۶#۰۰۳۳۹۹#۰۰۳۳CC#۰۰۳۳FF
#۳۳۳۳۰۰#۳۳۳۳۳۳#۳۳۳۳۶۶#۳۳۳۳۹۹#۳۳۳۳CC#۳۳۳۳FF
#۶۶۳۳۰۰#۶۶۳۳۳۳#۶۶۳۳۶۶#۶۶۳۳۹۹#۶۶۳۳CC#۶۶۳۳FF
#۹۹۳۳۰۰#۹۹۳۳۳۳#۹۹۳۳۶۶#۹۹۳۳۹۹#۹۹۳۳CC#۹۹۳۳FF
#CC3300#CC3333#CC3366#CC3399#CC33CC#CC33FF
#FF3300#FF3333#FF3366#FF3399#FF33CC#FF33FF
#۰۰۶۶۰۰#۰۰۶۶۳۳#۰۰۶۶۶۶#۰۰۶۶۹۹#۰۰۶۶CC#۰۰۶۶FF
#۳۳۶۶۰۰#۳۳۶۶۳۳#۳۳۶۶۶۶#۳۳۶۶۹۹#۳۳۶۶CC#۳۳۶۶FF
#۶۶۶۶۰۰#۶۶۶۶۳۳#۶۶۶۶۶۶#۶۶۶۶۹۹#۶۶۶۶CC#۶۶۶۶FF
#۹۹۶۶۰۰#۹۹۶۶۳۳#۹۹۶۶۶۶#۹۹۶۶۹۹#۹۹۶۶CC#۹۹۶۶FF
#CC6600#CC6633#CC6666#CC3399#CC66CC#CC66FF
#FF6600#FF6633#FF6666#FF6699#FF66CC#FF66FF
#۰۰۹۹۰۰#۰۰۹۹۳۳#۰۰۹۹۶۶#۰۰۹۹۹۹#۰۰۹۹CC#۰۰۹۹FF
#۳۳۹۹۰۰#۳۳۹۹۳۳#۳۳۹۹۶۶#۳۳۹۹۹۹#۳۳۹۹CC#۳۳۹۹FF
#۶۶۹۹۰۰#۶۶۹۹۳۳#۶۶۹۹۶۶#۶۶۹۹۹۹#۶۶۹۹CC#۶۶۹۹FF
#۹۹۹۹۰۰#۹۹۹۹۳۳#۹۹۹۹۶۶#۹۹۹۹۹۹#۹۹۹۹CC#۹۹۹۹FF
#CC9900#CC9933#CC9966#CC9999#CC99CC#CC99FF
#FF9900#FF9933#FF9966#FF9999#FF99CC#FF99FF
#۰۰CC00#۰۰CC33#۰۰CC66#۰۰CC99#۰۰CCCC#۰۰CCFF
#۳۳CC00#۳۳CC33#۳۳CC66#۳۳CC99#۳۳CCCC#۳۳CCFF
#۶۶CC00#۶۶CC33#۶۶CC66#۶۶CC99#۶۶CCCC#۶۶CCFF
#۹۹CC00#۹۹CC33#۹۹CC66#۹۹CC99#۹۹CCCC#۹۹CCFF
#CCCC00#CCCC33#CCCC66#CCCC99#CCCCCC#CCCCFF
#FFCC00#FFCC33#FFCC66#FFCC99#FFCCCC#FFCCFF
#۰۰FF00#۰۰FF33#۰۰FF66#۰۰FF99#۰۰FFCC#۰۰FFFF
#۳۳FF00#۳۳FF33#۳۳FF66#۳۳FF99#۳۳FFCC#۳۳FFFF
#۶۶FF00#۶۶FF33#۶۶FF66#۶۶FF99#۶۶FFCC#۶۶FFFF
#۹۹FF00#۹۹FF33#۹۹FF66#۹۹FF99#۹۹FFCC#۹۹FFFF
#CCFF00#CCFF33#CCFF66#CCFF99#CCFFCC#CCFFFF
#FFFF00#FFFF33#FFFF66#FFFF99#FFFFCC#FFFFFF

 

جدول رنگهای نامگذاری شده و مقادیر معادل هگز آن به ترتیب حروف الفباء


Aliceblue
#F0F8FF
Antiquewhite
#FAEBD7
Aqua
#۰۰FFFF
Aquamarine
#۷FFFD4
Azure
#F0FFFF
Beige
#F5F5DC
Bisque
#FFE4C4
Black
#۰۰۰۰۰۰
Blanchedalmond
#FFEBCD
Blue
#۰۰۰۰FF
Blueviolet
#۸A2BE2
Brown
#A52A2A
Burlywood
#DEB887
Cadetblue
#۵F9EA0
Chartreuse
#۷FFF00
Chocolate
#D2691E
Coral
#FF7F50
Cornflowerblue
#۶۴۹۵ED
Cornsilk
#FFF8DC
Crimson
#DC143C
Cyan
#۰۰FFFF
Darkblue
#۰۰۰۰۸B
Darkcyan
#۰۰۸B8B
Darkgoldenrod
#B8860B
Darkgray
#A9A9A9
Darkgreen
#۰۰۶۴۰۰
Darkkhaki
#BDB76B
Darkmagenta
#۸B008B
Darkolivegreen
#۵۵۶B2F
Darkorange
#FF8C00
Darkorchid
#۹۹۳۲CC
Darkred
#۸B0000
Darksalmon
#E9967A
Darkseagreen
#۸FBC8F
Darkslateblue
#۴۸۳D8B
Darkslategray
#۲F4F4F
Darkturquoise
#۰۰CED1
Darkviolet
#۹۴۰۰D3
Deeppink
#FF1493
Deepskyblue
#۰۰BFFF
Dimgray
#۶۹۶۹۶۹
Dodgerblue
#۱E90FF
Firebrick
#B22222
Floralwhite
#FFFAF0
Forestgreen
#۲۲۸B22
Fuchsia
#FF00FF
Gainsboro
#DCDCDC
Ghostwhite
#F8F8FF
Gold
#FFD700
Goldenrod
#DAA520
Gray
#۸۰۸۰۸۰
Green
#۰۰۸۰۰۰
Greenyellow
#ADFF2F
Honeydew
#F0FFF0
Hotpink
#FF69B4
Indianred
#CD5C5C
Indigo
#۴B0082
Ivory
#FFFFF0
Khaki
#F0E68C
Lavender
#E6E6FA
Lavenderblush
#FFF0F5
Lawngreen
#۷CFC00
Lemonchiffon
#FFFACD
Lightblue
#ADD8E6
Lightcoral
#F08080
Lightcyan
#E0FFFF
Lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
Lightgreen
#۹۰EE90
Lightgrey
#D3D3D3
Lightpink
#FFB6C1
Lightsalmon
#FFA07A
Lightseagreen
#۲۰B2AA
Lightskyblue
#۸۷CEFA
Lightslategray
#۷۷۸۸۹۹
Lightsteelblue
#B0C4DE
Lightyellow
#FFFFE0
Lime
#۰۰FF00
Limegreen
#۳۲CD32
Linen
#FAF0E6
Magenta
#FF00FF
Maroon
#۸۰۰۰۰۰
Mediumaquamarine
#۶۶CDAA
Mediumblue
#۰۰۰۰CD
Mediumorchid
#BA55D3
Mediumpurple
#۹۳۷۰D8
Mediumseagreen
#۳CB371
Mediumslateblue
#۷B68EE
Mediumspringgreen
#۰۰FA9A
Mediumturquoise
#۴۸D1CC
Mediumvioletred
#C71585
Midnightblue
#۱۹۱۹۷۰
Mintcream
#F5FFFA
Mistyrose
#FFE4E1
Moccasin
#FFE4B5
Navajowhite
#FFDEAD
Navy
#۰۰۰۰۸۰
Oldlace
#FDF5E6
Olive
#۸۰۸۰۰۰
Olivedrab
#۶۸۸E23
Orange
#FFA500
Orangered
#FF4500
Orchid
#DA70D6
Palegoldenrod
#EEE8AA
Palegreen
#۹۸FB98
Paleturquoise
#AFEEEE
Palevioletred
#D87093
Papayawhip
#FFEFD5
Peachpuff
#FFDAB9
Peru
#CD853F
Pink
#FFC0CB
Plum
#DDA0DD
Powderblue
#B0E0E6
Purple
#۸۰۰۰۸۰
Red
#FF0000
Rosybrown
#BC8F8F
Royalblue
#۴۱۶۹E1
Saddlebrown
#۸B4513
Salmon
#FA8072
Sandybrown
#F4A460
Seagreen
#۲E8B57
Seashell
#FFF5EE
Sienna
#A0522D
Silver
#C0C0C0
Skyblue
#۸۷CEEB
Slateblue
#۶A5ACD
Slategray
#۷۰۸۰۹۰
Snow
#FFFAFA
Springgreen
#۰۰FF7F
Steelblue
#۴۶۸۲B4
Tan
#D2B48C
Teal
#۰۰۸۰۸۰
Thistle
#D8BFD8
Tomato
#FF6347
Turquoise
#۴۰E0D0
Violet
#EE82EE
Wheat
#F5DEB3
White
#FFFFFF
Whitesmoke
#F5F5F5
Yellow#FFFF00YellowGreen
#۹ACD32

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *