Hydrogen peroxide هیدروژن پراکساید

پراکسید هیدروژن هم به صورت یک محلول آبی و به صورت بخار برای استریل کردن فضاهای بسته مانند کابینت‌های ایمنی‌زیستی و ایزولاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که پراکسید ئیدروژن به صورت بخار بکار گرفته می‌شود، کنترل رطوبت حیاتی است. یک دوره گاززدایی برای خارج کردن بخار جذب شده توسط مواد موجود در محیط ضروری می‌باشد. پراکسید ئیدروژن تا حدی ناپایدار است و نیمه عمر کوتاهی دارد.

Hydrogen peroxide

یک مزیت ئیدروژن اکساید نسب به سایر مواد استریل کننده این است که مواد باقیمانده آن به آب و اکسیژن تجزیه می‌شود. این ماده همچنین کمتر سبب خورندگی فلزات و پلیمرها نسبت به سایر اکسید کننده‌ها می‌شود.