آزمایش آنتی کینه توکور

آنتی کینه توکور یا آنتی سانترومر آنتی بادی

درست قبل از تقسیم سلول، هر کروموزوم شامل دو نیمه شبیه به هم است که کروماتید نامیده میشوند و از ناحیه سانترومر به هم متصل هستند. هر سانترومر دارای یک kinetochore است که آن را به رشته دوکی که در جریان میتوز تشکیل شده، متصل نگاه میدارد و در نهایت هر کروماتید را به طرف سانتریول مربوط به خودش در سلولهای جدید در حال تشکیل می کشد.

آنتی ژنهای هدف آنتی بادیهای ضد سانترومر سه دسته هستند که به نامهای Centromer Protein A,B,C نامگذاری میشوند که از همه مهمتر CENP B است که با تمـام سرم های بیمارانی که حاوی Anti Centromer هستند واکنش میدهد. این آنتی بادی را در 80 تا %۹5 بیماران مبتلا به اسکلرودرما (نوع محدود) یافت کرده اند.

وجود آن همراه است با علائمی نظیر فنومن رینود، سندرم CREST و درگیریهای محدود پوستی. همچنین در برخی موارد سیروز اولیه صفـراوی نیز این آنتی بادی را یافت کرده اند.

بیماری به دو فرم Progressive Systemic Sclerosis یا Systemic Scleroderma که اغلب به درستی قابل تمایز از یکدیگر نیستند، تظاهر میکند؛ در فرم محدود ابتدا انتها ها درگیر شده و بعد اندامهای داخلی بشدت گرفتار میشوند که شامل سندرمCREST کلسینوزیس کوتیس، بیماری رینود،سختی مری، اسکروداکتیلی و تلانژکتازی میشود.

در فرم منتشر، بیماری ابتدا در دستها،ساقهای پا و تنه بروز میکند. بعد اندامهای داخلی بشدت گرفتار شده و بیماری به سرعت پیشرفت میکند، به گونه ایکه به دلیل سرعت گرفتاری ارگانهای داخلی، پروگنوز بیماری ضعیف است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.