لام و لامل

لام و لامل:
لام قطعه شیشه ای مستطیل شکل بوده وجهت رنگ آمیزی و مشاهده میکروارگانیسم ها و یا بررسی برخی  واکنش های بیوشیمیائی توسط میکروسکوپ به کار می رود.
لامـل قطعـه شیشه ای نازک  بوده و برای قـرار دادن بر روی لام به کار می رود. لامـل تنها در لنـزهای خشک کاربـرد دارد(۴۰ , ۱۰ , ۴).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.