تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلند

جهت استاندارد کردن غلظت تلقیح برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی، باید از استاندارد سولفات باریم (BaSo4)، برابر با استاندارد نیم مک فارلند استفاده شود.

 

 ۲- مواد و ابزار لازم:

کلرور باریم دهیدراته، اسیدسولفوریک، مزور، بالن ژوژه، لوله آزمایش در پیچ دار استریل

 

۳- روش انجام کار:

استاندارد نیم مک فارلند سولفات باریم به روش زیر تهیه می شود :

۱)ml  ۵/۰ از کلرور باریم (BaCl2) mol/l 048/0  (۲H2O .W/VBaCl2 175/1%) را به ml5/ 99 اسید سولفوریکmol/l  ۱۸/۰  (V/V 1%) اضافه کنید و با هم زدن مداوم سوسپانسیون بدست آورید.

۲) چگالی صحیح کدورت استاندارد با استفاده از اندازه گیری جذب در اسپکترو فتومتر با طول مسیر نوری  cm1، مشخص شود. جذب در  nm625 باید بین ۰۸/۰ تا ۱۳/۰ باشد.

۳) سوسپانسیون سولفات باریم باید به مقدار  ml6-4 در لوله های در پیچ دار هم اندازه با لوله های سوسپانسیون باکتریایی ریخته شود.

۴) درب این لوله ها باید محکم بسته شوند و در دمای اتاق  و در تاریکی نگهداری گردند.

۵) استاندارد سولفات باریم قبل از هر بار استفاده باید به شدت (ترجیحا با ورتکس مکانیکی)
همزده شود، تا کدورت یکنواختی ایجادگردد. در صورت مشاهده ذرات بزرگ، باید استاندارد تازه ای تهیه گردد.

۶) استاندارد سولفات باریم باید به صورت ماهانه جایگزین شود یا جذب آن
اندازه گیری گردد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.