آزمایش اسید آمینه ادرار A.Au

ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم ( Inborn error of Metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری کبدی، بیماری عضلانی، بیماری بدخیم ، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

نام اختصاری آزمایش: A.Au

سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    سن بیمار را یادداست نمایید.

۲-    اطلاعات مربوط به سایقه خانوادگی، شرایط بالینی ( دوره فاز حاد، بدون علائم)، رژیم غذایی، دارو درمانی را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در C ۲۰-  به مدت ۱۴ روز پایدار است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: (LC-MS/MS)Tandem mass spectrometry

 

مقادیر طبیعی:

رفرانس مقادیر ادراری آمینو اسیدها (nmol/mg creatinine)گروههای سنی
≤۱۲ ماهگی۱۳-۳۵ ماهگی۳-۶ سالگی۷-۸ سالگی۹-۱۷ سالگی≥۱۸ سالگی
فسفو سرینPSer<1<1<1<1<1<1
فسفو اتانول آمینPEtN۱۵-۳۴۱۳۳-۳۴۲۱۹-۱۶۴۱۲-۱۱۸<88<48
تورینTau۳۷-۸۳۰۰۶۴-۳۲۵۵۷۶-۳۵۱۹۵۰-۲۰۵۱۵۷-۲۲۳۵۲۴ -۱۵۳۱
آسپارژینAsn۲۵-۱۰۰۰۶۲-۸۸۴۲۸-۴۱۲۳۸-۳۹۶۲۲-۲۸۳۲۵-۲۳۸
سرینSer۱۸-۴۴۸۳۲۸۴ -۱۹۵۹۱۷۹-۱۲۸۵۱۵۳-۷۶۵۱۰۵-۸۴۶۹۷-۵۴۰
هیدروکسی پرولینHyp<2536<89<46<19<22<15
گلیسینGly۳۶۲-۱۸۶۱۴۶۲۷-۶۹۱۴۴۱۲-۵۷۰۵۴۴۹-۴۴۹۲۳۱۶-۴۲۴۹۲۲۹-۲۹۸۹
گلوتامینGln۱۳۹-۲۹۸۵۲۶۳ -۲۹۷۹۱۵۲-۱۳۲۵۱۶۴-۱۱۲۵۱۸۸-۱۳۶۵۹۳-۶۸۶
آسپارتیک اسیدAsp<64<56<30<9<11<10
اتانول آمینEtN۲۸۲-۳۷۸۲۲۵۶-۹۴۷۱۹۳-۶۴۳۱۳۷-۵۶۴۱۵۸-۵۹۶۹۵-۴۷۱
هیستیدینHis۱۴۵-۳۸۳۳۴۲۷-۳۳۹۸۲۳۰-۲۶۳۵۲۶۸-۲۱۴۷۱۳۴-۱۹۸۳۸۱-۱۱۲۸
ترئونینThr۲۵-۱۲۱۷۵۵-۷۶۳۳۰-۵۵۴۲۵-۴۵۶۳۷-۴۱۸۳۱-۲۷۸
سیتروئینCit<72<57<14<9<14<12
سارکوزینSar<75<12<9<2<3<3
بتا آلانینbAla<219<92<25<25<49<52
آلانینAla۹۳-۳۰۰۷۱۰۱-۱۵۰۰۶۴-۱۲۹۹۴۴-۸۱۴۵۱-۶۹۶۵۶-۵۱۸
گلوتامیک اسیدGlu<243۱۲-۱۲۸<76<39<62<34
۱-متیل هیستیدین۱MHis۱۷-۴۱۹۱۸-۱۶۲۹۱۰-۱۴۷۶۱۹-۱۴۳۵۱۲-۱۵۴۹۲۳-۱۳۳۹
۳-متیل هیستیدین۳MHis۸۸-۳۵۰۸۶-۳۳۰۵۶-۳۱۶۷۷-۲۶۰۴۷-۲۶۲۷۰-۲۴۶
آرژینوسوکسینیک اسیدAsa<77<48<37<24<69<15
کارنوزینCar۲۷-۱۰۲۱۱۶-۶۱۶۱۸-۳۱۹<161<109<35
آنسرینAns<277<820<398<141<369<38
هموسیترولینHcit<295۱۱-۱۵۸<71<62<33<30
آرژنینArg۱۰-۵۶۰۲۰-۳۹۵۱۴-۲۴۰<134<153<114
آلفا آمینو آدیپیک اسیدAad۱۰-۲۷۵۱۵-۳۲۴۱۰-۱۳۵<84<76<47
گاما آمینو بوتیریک اسیدGABA<25<13<11<6<5<5
بتا آمینو ایزوبوتریک اسیدbAib۱۸-۳۱۳۷<980۱۵-۱۰۳۹۲۴-۵۱۱۱۱-۲۸۶<301
آلفا آمینو بوتریک اسیدAbu<63<56<38<30<31<19
هیدروکسی لیزینHyl<150<57<34<26<31<12
پرولینPro۲۸-۲۰۲۹<119<78<20<28<26
اورنتینOrn<265<70<44<17<18<25
سیستاتیونینCth<302<56<26<18<44<30
سیستینCys۱۲-۵۰۴۱۱-۱۳۳<130<56<104۱۰-۹۸
لیزینLys۱۹-۱۹۸۸۲۵-۷۴۳۱۴-۳۰۷۱۷-۲۷۶۱۰-۲۴۰۱۵-۲۷۱
متیونینMet<41<41<25<23<20<16
والینVal۱۱-۲۱۱۱۱-۲۱۱<139۱۶-۹۱<75۱۱-۶۱
تیروزینTyr۳۹-۶۸۵۳۸-۴۷۹۲۳-۲۵۴۲۲-۲۴۵۱۲-۲۰۸۱۵-۱۱۵
ایزولوسینIle<86<78<62<34<28<22
لوسینLeu<200۱۵-۱۶۷۱۲-۱۰۰۱۳-۷۳<62<51
فنیل آلانینPhe۱۴-۲۸۰۳۴-۲۵۴۲۰-۱۵۰۲۱-۱۰۶۱۱-۱۱۱۱۳-۷۰
تریپتوفانTrp۱۴-۳۱۵۱۴-۳۱۵۱۰-۳۰۳۱۰-۳۰۳۱۵-۲۲۹۱۸-۱۱۴
آلو ایزولوسینAlloIle<29<10<8<8<8<7

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردید، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله یک مرور کلی از نتایج و اهمیت آنها و ارتباط آن با اطلاعات بالینی در دسترس ضروری است. توصیه می شود تست های بیوشیمیایی تکمیلی، مطالعات تأییدی در شرایط آزمایشگاهی (invitro) نظیر سنجش آنزیمی یا آنالیزمولکولی جهت تشخیص افتراقی انجام گردد. همچنین ثبت نام و ثبت شماره تلفن مخاطبین و شماره تلفن یکی از مدیران آزمایشگاه جهت تماس با پزشک معالج بیمار توصیه می شود.

 

 

عوامل مداخله گر:

نتایج منفی کاذب در صورت کمبود تغذیه پروتئینی ۲ روز قبل از انجام آزمایش و نتایج مثبت کاذب در نوزادان نارس به دلیل نارسایی کبدی ممکن است دیده شود. مصرف بعضی ار آنتی بیوتیک ها نظیر آمپی سیلین و کوتریماکسازول در نتایج مثبت کاذب ایجاد می کند.

توضیحات: نتایج کمی اندازه گیری اسیدهای آمینه ادرار با نتایج کمی آن در پلاسما مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.