آزمایش اسید آمینه پلاسما

آزمایش اسید آمینه پلاسما.ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم (inborn error of metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری های کبدی، بیماری های عضلانی، بیماری های بدخیم، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

نام اختصاری آزمایش: A.A.Q

سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 5

شرایط نمونه گیری:

۱-    نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال  کودکان می باشد.

۲-    بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    سن بیمار را یادداشت کنید.

۲-    دانستن سابقه خانوادگی ، شرایط بالینی (بدون علائم، علائم حاد) ، رژیم غذایی و درمان دارویی ضروری است و بایستی یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه غیر ناشتا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه پلاسما در C ۲۰- به مدت ۱۴ روز پایدار است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: Tandem Mass Spectrometry ، HPLC

مقادیر طبیعی:

مقادیر رفرانس اسیدهای آمینه پلاسما

(nmol/mL)

گروههای سنی
<24 ماهگی۲-۱۷ سالگی≥  سالگی ۱۸
فسفوسرین              (PSer)<109<95<18
فسفاتیدیل اتانول آمین (PEtN)<6<5<12
تورین                   (Tau)۳۷-۱۷۷۳۸-۱۵۳۴۲-۱۵۶
آسپارژین               (Asn)۲۵-۹۱۲۹-۸۷۳۷-۹۲
سرین                  (Ser)۶۹-۲۷۱۷۱-۲۰۸۶۳-۱۸۷
هیدروکسی پرولین   (Hyp)۸-۶۱۷-۳۵۴-۲۹
گلیسین                 (Gly)۱۱۱-۴۲۶۱۴۹-۴۱۷۱۲۶-۴۹۰
گلوتامین               (Gln)۳۱۶-۱۰۲۰۳۲۹-۹۷۶۳۷۱-۹۵۷
اسید آسپارتیک        (Asp)۲-۲۰<11<7
اتانول آمین            (EtN)<70<64<67
هیستیدین              (His)۱۰-۱۱۶۱۲-۱۳۲۳۹-۱۲۳
ترئونین                (Thr)۴۷-۲۳۷۵۸-۱۹۵۸۵-۲۳۱
سیترولین              (Cit)۹-۳۸۱۱-۴۵۱۷-۴۶
سارکوزین            (Sar)<5<5<5
بتا آلانین              (bAla)<28<27<29
آلانین                  (Ala)۱۳۹-۴۷۴۱۴۴-۵۵۷۲۰۰-۵۷۹
گلوتامیک اسید       (Glu)۳۱-۲۰۲۲۲-۱۳۱۱۳-۱۱۳
۱-متیل هیستیدین   (۱MHis)<11<20<28
۳-متیل هیستیدین   (۳MHis)<1<1۲-۹
آرژینوسوکسینیک اسید (Asa)<2<2<2
کارنوزین              (Car)<13<1<1
آنسرین                 (Ans)<1<1<1
هموسیترولین          (Hcit)<5<2<2
آرژنین                 (Arg)۲۹-۱۳۴۳۱-۱۳۲۳۲-۱۲۰
آلفا آمینو آدپیک اسید (Aad)<4<3<3
بتا آمینو بوتیریک اسید (GABA)<4<3<2
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید (bAib)<9<5<5
آلفا آمینو بوتریک اسید (Abu)۷-۲۸۷-۳۱۹-۳۷
هیدروکسی لیزین      (Hyl)<4<3<2
پرولین                  (Pro)۸۵-۳۰۳۸۰-۳۵۷۹۷-۳۶۸
اورنتین                 (Orn)۲۰-۱۳۰۲۲-۹۷۳۸-۱۳۰
سیستاتیونین            (Cth)<2<2<5
سیستین                 (Cys)۲-۳۲۲-۳۶۳-۹۵
لیزین                   (Lys)۴۹-۲۰۴۵۹-۲۴۰۱۰۳-۲۵۵
متیونین                 (Met)۱۱-۳۵۱۱-۳۷۴-۴۴
والین                    (Val)۸۳-۳۰۰۱۰۶-۳۲۰۱۳۶-۳۰۹
تیروزین                (Tyr)۲۶-۱۱۵۳۱-۱۰۶۳۱-۹۰
هموسیستین            (Hcy)NANA<5
 ایزولوسین             (IIe)۳۱-۱۰۵۳۰-۱۱۱۳۶-۱۰۷
لوسین                  (Leu)۴۸-۱۷۵۵۱-۱۹۶۶۸-۱۸۳
فنیل آلانین             (Phe)۲۸-۸۰۳۰-۹۵۳۵-۸۰
تریپتوفان               (Trp)۱۷-۷۵۲۳-۸۰۲۹-۷۷
آلوایزولوسین          (Allolle)<2<3<5

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردد، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله مرور کلی از نتایج و اهمیت آن ها و ارتباط آن با اطلاعات بالینی در دسترس ضروری است. توصیه می شود تست های بیوشیمیایی تکمیلی، مطالعات تاًییدی در شرایط آزمایشگاهی (invitro) نظیر سنجش آنزیمی، و آنالیز مولکولی جهت تشخیص افتراقی انجام گردد. همچنین ثبت نام و شماره تلفن مخاطبین و شماره تلفن و یکی از مدیران آزمایشگاه جهت تماس با پزشک معالج بیمار توصیه می شود.

عوامل مداخله گر:

نتایج منفی کاذب در صورت کمبود تغذیه پروتئینی ۲ روز قبل از آزمایش و نتایج مثبت کاذب در نوزادان نارس به دلیل نارسایی کبدی ممکن است دیده شود. مصرف بعضی از آنتی بیوتک ها از قبیل آمپی سیلین و کوتریماکسازول در نتایج مثبت کاذب ایجاد می کند.

توضیحات:

  • مقادیر مرجع برای بیماران ناشتا تعیین نشده است.
  • نتایج کمی اندازه گیری اسیدهای آمینه پلاسما با نتایج کمی آن در ادرار مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.